Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria pública d'ajuts destinats a la premsa de caràcter local i a la de temàtica especialitzada escrites en català a les Illes Balears per a l'any 2018

L'objecte d'aquesta convocatòria de subvencions és donar suport als projectes de la premsa local i als de la premsa de temàtica especialitzada escrites en català a les Illes Balears amb la finalitat de contribuir a consolidar l'espai de comunicació que s'expressa en aquesta llengua.

Persones destinatàries

- Persones físiques amb domicili a les Illes Balears.

- Empreses privades o entitats sense ànim de lucre amb domicili social a les Illes Balears que tenen com a activitat, única o entre d'altres, l'edició de premsa de caràcter local i de temàtica especialitzada escrites en català.

- Entitats sense ànim de lucre amb domicili social a les Illes Balears que tenen com a activitat, única o entre d'altres, l'edició de premsa de caràcter local i de temàtica especialitzada escrites en català.

- Agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i no tenir personalitat jurídica, es troben en la situació que motiva la concessió d'aquestes subvencions i tenen la residència a les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

Tres mesos comptadors des de la data d'acabament del termini per presentar les sol·licituds fixat en la base 8 d'aquesta convocatòria.

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Política Lingüística

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

Les subvencions que es convoquen mitjançant aquesta Resolució es destinen a publicacions locals i a publicacions especialitzades editades a les Illes Balears en suport paper, en suport electrònic o en suport digital. Per poder beneficiar-se d'una subvenció, les publicacions han de complir els requisits detallats al punt 4.

Documentació a presentar

S'ha d'adjuntar a la sol·licitud la documentació detallada al punt 9.

Models:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és d'un mes comptador a partir de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Lingüística

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Política Lingüística

c/ d'Alfons el Magnànim, 29. Tel.: 971177634 - Fax: 971176980

X

Llista provisional d'admesos i exclosos

Requisits

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Lingüística

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Política Lingüística

c/ d'Alfons el Magnànim, 29. Tel.: 971177634 - Fax: 971176980

Observacions

Un cop revisades totes les sol·licituds rebudes per acollir-se a la convocatòria de subvencions destinades a la premsa de caràcter local i a la de temàtica especialitzada escrites en català a les Illes Balears per a l'any 2018, segons la Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports de 5 de juny de 2018, la Comissió d'Avaluació ha elaborat la llista provisional d'admesos i exclosos.

X

Llista definitiva d'admesos i exclosos

Requisits

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Lingüística

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Política Lingüística

c/ d'Alfons el Magnànim, 29. Tel.: 971177634 - Fax: 971176980

Observacions

Un cop revisades totes les esmenes a les sol·licituds rebudes per acollir-se a la convocatòria de subvencions destinades a la premsa de caràcter local i de temàtica especialitzada escrites en català a les Illes Balears per a l'any 2018, segons la Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports de 5 de juny de 2018, la Comissió d'Avaluació ha elaborat la llista definitiva d'admesos i exclosos.