Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Dotació addicional de personal de suport educatiu (PT, AL, AD, ATE) per a l'atenció a la diversitat a l'ensenyament privat concertat curs 2018-2019 [educació concertada]

La Conselleria d'Educació i Universitat té encomanat per la legislació l'establiment dels procediments i els recursos necessaris per identificar els alumnes que requereixen una atenció educativa diferent de l'ordinària, pel fet de necessitar de suport educatiu, i per assegurar que puguin assolir el màxim desenvolupament possible de les seves capacitats personals i, en tot cas, els objectius establerts amb caràcter general per a tots els alumnes. Així, correspon a l'Administració educativa de les Illes Balears dotar els centres dels recursos necessaris per atendre adequadament aquests alumnes, tenint en compte el criteri que l'atenció a la diversitat forma part del servei públic de l'educació, que és l'objecte del concert educatiu.

El Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2017-2018 regula, per una banda, els criteris i l'assignació d'una dotació bàsica i estable de personal d'atenció a la diversitat als centres privats concertats de les Illes Balears, que és concreta a l'Annex 10 del Decret amb l'assignació d'especialistes de pedagogia terapèutica, d'audició i llenguatge i d'atenció a la diversitat; com també regula, per una altra banda, tant l'assignació d'una dotació addicional anual de personal que, d'acord amb les necessitats de cada centre, l'actualització anual dels criteris i la disponibilitat pressupostària de la Conselleria d'Educació i Universitat, ha de complementar la dotació bàsica fins a arribar al cent per cent de les necessitats reals dels alumnes escolaritzats als centres privats concertats, com la convocatòria anual del procediment amb aquesta finalitat per a cada curs escolar.

Aquesta convocatòria anual convoca i estableix el procediment d'ampliació de la dotació de personal de suport educatiu per a l'atenció a la diversitat (dotació addicional) atenent el nombre d'alumnes amb necessitats educatives de suport educatiu (NESE), el nombre d'alumnes amb adaptació curricular significativa (ACS) i el nombre d'alumnes que necessiten la intervenció d'un mestre especialista en audició i llenguatge (AL) i convoca també el procediment per proveir els centres d'auxiliars tècnics educatius (ATE), que es tramita d'acord amb les instruccions que el Servei d'Atenció a la Diversitat dicta a aquest efecte.

Persones destinatàries

Poden participar en aquesta convocatòria els centres privats concertats de les Illes Balears que imparteixin ensenyaments d'educació infantil de segon cicle, d'educació primària, d'educació secundària obligatòria (incloses les unitats PMAR) i de formació professional bàsica.

Termini per a resoldre i notificar

La determinació tant de l'ampliació de la dotació d'especialistes en pedagogia terapèutica (PT) per als alumnes amb adaptacions curriculars significatives (ACS), la dotació d'especialistes en audició i llenguatge (AL) per als alumnes amb necessitats de suport d'aquestes característiques i la dotació d'especialistes en atenció a la diversitat (AD) per als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) com de la dotació d'auxiliars tècnics educatius (ATE) es resoldran amb temps suficient per tal que els centres privats concertats puguin planificar el curs.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

Tràmits

X

Iniciació i observacions

Requisits

---------- 1. DOTACIÓ ADDICIONAL DE PERSONAL DE SUPORT PER A L'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (PT, AL, AD) ----------

Els centres privats concertats interessats a sol·licitar una dotació addicional de personal de suport per a l'atenció a la diversitat PT, AL, o AD han de validar la sol·licitud mitjançant el GestIB, en el menú "Quota", "Previsió de recursos de suport educatiu", del curs 2018-2019, fent-hi constar prèviament les observacions que considerin oportunes (a l'apartat "Observacions del centre").

Les dades dels alumnes amb adaptacions curriculars significatives, dels que necessiten intervenció d'un mestre especialista en AL i dels alumnes NESE són les que figuren al GestIB, a la pàgina esmentada, referides al curs 2017-2018 i com a previsió per al curs 2018-2019.

La dotació addicional és la diferència entre la dotació total i la dotació bàsica (que figura en l'annex 10 del Decret 3/2017), amb les limitacions següents:

- Les hores assignades per a PT tendran un límit de variació de més o menys 12 hores.

- Les hores assignades per a AL tendran un límit de variació de més o menys 6 hores.

- Les hores assignades per a AD tendran un límit de variació de més o menys 6 hores.

És a dir, l'augment o la disminució conjunta d'un màxim de 24 hores o un professor) i que figurarà com a factor de correcció.

La dotació de PT atendrà de manera diferenciada els alumnes de les unitats ordinàries de segon cicle de l'educació infantil i de l'educació bàsica. S'exclouen d'aquesta atenció els alumnes de les aules UEECO perquè ja disposen de dotació específica de PT.

La dotació d'AL i d'AD atendrà de manera diferenciada els alumnes de les unitats ordinàries de segon cicle de l'educació infantil i de l'educació bàsica (inclòs l'alumnat de les aules UEECO) i de la formació professional bàsica.

Els centres poden sol·licitar (a l'apartat "Observacions del centre"):

- Distribuir els recursos entre PT, AL i AD de la dotació addicional de manera diferent a la proposada al GestIB.

- Derivar hores de la dotació addicional assignada per a l'educació secundària i els cicles de formació professional bàsica a la dotació addicional assignada a l'educació infantil de segon cicle i a l'educació primària. No es poden derivar hores de dotació d'infantil i primària a l'educació secundària i formació professional bàsica.

Les modificacions sol·licitades pels centres no poden comportar un augment global de les hores assignades i, en qualsevol cas, ha de quedar garantida l'atenció adequada a tots els alumnes que necessiten un suport específic amb els recursos assignats, o amb altres recursos en el cas de derivar hores de dotació de l'educació secundària i formació professional bàsica a l'educació infantil de segon cicle i a l'educació primària.

La Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres contrastarà les observacions dels centres per valorar i aplicar els criteris generals d'ampliació de la dotació, amb l'assessorament del Servei d'Atenció a la Diversitat.

.

---------- 2. DOTACIÓ D'AUXILIARS TÈCNICS EDUCATIUS (ATE) ----------

.

Per sol·licitar la dotació d'auxiliars tècnics educatius (ATE) per al curs 2018-2019, els centres privats concertats han de seguir les instruccions que el Servei d'Atenció a la Diversitat (SAD) ha dictat a aquest efecte.

Les instruccions estableixen el termini de presentació de sol·licituds, que coincideix amb la fase de matrícula ordinària per al curs escolar. Segons les instruccions del SAD trameses als centres, el termini es des del 28 de juny al 4 de juliol, a través del GestIB (curs 2018-2019), al menú "Personal" -> "Sol·licituds d'ATE".

Les sol·licituds dels centres hauran d'indicar els alumnes ja matriculats al centre per als quals es sol·licita aquest recurs. Segons les instruccions del SAD trameses als centres:

S'ha d'emplenar una sol·licitud per a cada alumne amb dictamen NEE que necessiti suport d'ATE, sempre tenint en compte les seves funcions. La sol·licitud l'emplenarà l'orientador/a del centre on es troba matriculat l'alumne el curs 2018-2019, amb els membres de l'equip de suport que han fet feina amb l'alumne i després d'haver avaluat el Pla individualitzat (PAI) treballat al llarg del curs passa. En el cas de sol·licituds d'alumnes d'EI o d'EP, ha de ser emplenades per l'orientador de l'EOEP corresponent. Si la modalitat d'escolarització de l'alumne és combinada, CEE o ASCE, la sol·licitud es farà des del centre on es troba matriculat i s'ha d'especificar el centre que combina i els dies que acudirà al centre ordinari; si es canvien els dies s'ha d'avisar al SAD. Es podrà adjuntar a la sol·licitud els documents que es cregui que aporten informació significativa per valorar la necessitat.

Important: Només es donarà per vàlida la sol·licitud quan el director/a del centre signi, amb el vistiplau. És a dir, els centres interessats han de validar la sol·licitud al GestIB.

Posteriorment el Servei d'Atenció a la Diversitat farà una proposta d'acord amb les necessitats específiques de cada centre.

Les sol·licituds de dotació d'ATE es resoldran mitjançant una resolució provisional específica del director general de Planificació, Ordenació i Centres, que es dictarà quan el Servei d'Atenció a la Diversitat hagi dut a terme tots els tràmits necessaris.

.

Documentació a presentar

Pel que fa a la dotació addicional de personal de suport per a l'atenció a la diversitat PT, AL, o AD, el tràmit és tot telemàtic, a través del GestIB. Els centres poden fer constar les observacions que considerin oportunes, prèviament a la validació de la sol·licitud.

Pel que fa a la dotació d'auxiliars tècnics educatius (ATE), s'estarà al que disposin les instruccions dictades pel Servei d'Atenció a la Diversitat de la Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa. Segons aquestes instruccions, trameses als centres, s'ha d'emplenar (a través del GestIB, curs 2018-2019, al menú "Personal" -> "Sol·licituds d'ATE") una sol·licitud per a cada alumne amb dictamen NEE que necessiti suport d'ATE, sempre tenint en compte les seves funcions. La sol·licitud l'emplenarà l'orientador/a del centre on es troba matriculat l'alumne el curs 2018-2019, amb els membres de l'equip de suport que han fet feina amb l'alumne i després d'haver avaluat el Pla individualitzat (PAI) treballat al llarg del curs passa. En el cas de sol·licituds d'alumnes d'EI o d'EP, ha de ser emplenades per l'orientador de l'EOEP corresponent. Si la modalitat d'escolarització de l'alumne és combinada, CEE o ASCE, la sol·licitud es farà des del centre on es troba matriculat i s'ha d'especificar el centre que combina i els dies que acudirà al centre ordinari; si es canvien els dies s'ha d'avisar al SAD. Es podrà adjuntar a la sol·licitud els documents que es cregui que aporten informació significativa per valorar la necessitat. Important: Només es donarà per vàlida la sol·licitud quan el director/a del centre signi, amb el vistiplau.

Per modificar la sol·licitud d'ATE, es pot fer sempre i quan el darrer en signar torni enrere, és a dir, quan tregui el senyal fet al quadre de la signatura (orientador o director).

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

PT, AL, o AD: el termini per validar les sol·licituds al GestIB és de cinc dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la Resolució de convocatòria al BOIB. Des del 6 al 12 de juny de 2018.

Auxiliars tècnics educatius (ATE), les instruccions dictades pel Servei d'Atenció a la Diversitat estableixen que el termini de presentació de sol·licituds és des del 28 de juny al 4 de juliol de 2018.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Departament de Planificació i Centres

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177755 - Fax: 971176906

(centresconcertats@dgplacen.caib.es)

X

Resolució provisional de dia 11 de juliol d'ampliació de la dotació de personal PT, AL i AD (publicada el 17 de juliol al BOIB)

Requisits

Una vegada contrastades les observacions dels centres i efectuat el tràmit de tramesa (dia 5 de juliol) del resum de sol·licituds presentades i de les propostes formulades per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres a la Comissió de Concerts Educatius de les Illes Balears per tal que els membres en prenguessin coneixement i poguessin fer suggeriments o al·legacions; a partir de les propostes formulades i d'acord amb la previsió de recursos pressupostaris, el director general de Planificació, Ordenació i Centres ha dictat la resolució provisional per la qual es determina la dotació addicional de personal de suport educatiu PT, AL i AD per a l'atenció a la diversitat per a cada centre privat concertat, que s'ha publicat al BOIB i fixa un termini de 10 dies naturals, comptadors des de l'endemà de la publicació al BOIB, per tal que es puguin formular al·legacions. Les al·legacions s'han de presentar, preferentment en format PDF, mitjançant el GestIB, a l'apartat Quota > Previsió de recursos de suport educatiu dels curs 2018-2019 > Al·legacions.

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

[17.07.2018] Publicada la Resolució provisional. El termini per formular al·legacions (a través del GestIB) comença dia 18 de juliol i acaba dia 27 de juliol de 2018.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177755 - Fax: 971176906

(centresconcertats@dgplacen.caib.es)

X

Resolució provisional de dia 16 de juliol de dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE)

Requisits

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i rebuda la proposta del Servei d'Atenció a la Diversitat de la Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa de dotació d'ATE als centres que han presentat les sol·licitud dins del termini acordat i d'acord amb les seves necessitats específiques, el director general de Planificació, Ordenació i Centres ha dictat la resolució provisional per la qual es determina la dotació de personal ATE a l'ensenyament privat concertat per al curs 2018-2019, que s'ha publicat al BOIB i fixa un termini de 10 dies naturals, comptadors des de l'endemà de la publicació al BOIB, per tal que es puguin formular al·legacions. Les al·legacions s'han de presentar, preferentment en format PDF, mitjançant el GestIB, a l'apartat Quota > Previsió de recursos de suport educatiu > Al·legacions (del curs 2018-2019).

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

[21.07.2018] Publicada la Resolució provisional. El termini per formular al·legacions (a través del GestIB) comença dia 22 de juliol i acaba dia 31 de juliol de 2018.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177755 - Fax: 971176906

(centresconcertats@dgplacen.caib.es)

X

Resolució definitiva del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 29 d'agost de 2018 sobre la dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) a l'ensenyament privat concertat per al curs 2018/2019

Requisits

No estar conforme amb la resolució definitiva

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Recurs d'alçada en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació al BOIB.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Centres Educatius

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177755 - Fax: 971176906

(centresconcertats@dgplacen.caib.es)

X

Resolució definitiva de 5 de setembre de 2018 per la qual es determina l'ampliació de la dotació de personal de suport per a l'atenció a la diversitat a l'ensenyament privat concertat per al curs 2018-2019

Requisits

No estar conforme amb la resolució definitiva

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Recurs d'alçada en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació al BOIB (del 17 de setembre al 15 d'octubre de 2018)

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177755 - Fax: 971176906

(centresconcertats@dgplacen.caib.es)

X

Resolució de 6 de novembre que modifica les resolucions definitives de 29 d'agost i de 5 de setembre

Requisits

No estar conforme amb la resolució

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Recurs d'alçada en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació al BOIB.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177755 - Fax: 971176906

(centresconcertats@dgplacen.caib.es)