Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Programa d'experiència formativa "Actualització de la formació professional" per al curs 2018-2019

Convocar, per al curs 2018-2019, la participació al programa d'experiència formativa "Actualització de la formació professional" adreçada als centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat que imparteixen cicles formatius de FPB, grau mitjà o grau superior de nova implantació al catàleg de cicles formatius de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears els cursos 2017-2018 o 2018-2019.

Persones destinatàries

Poden participar en aquesta convocatòria els centres docents públics dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat que imparteixen cicles formatius de FPB, grau mitjà o grau superior de nova implantació els cursos 2017-2018 o 2018-2019, i els Centres Integrats de Formació Professional. La participació del centre en aquest programa ha de comptar amb el vistiplau de la direcció del centre.

Termini per a resoldre i notificar

Un mes.

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Programa d'experiència formativa "Actualització de la formació professional" per als cicles de nova implantació

Requisits

Els centres participants en el programa es comprometen a:

a. Incloure el programa d'experiència formativa en la programació general anual del centre.

b. Dissenyar, dur a terme i avaluar el projecte d'experiència formativa.

c. Seleccionar el centre que es vol visitar d'entre els que imparteixen el mateix cicle formatiu que els docents interessats i organitzar la visita dels docents implicats en el programa.

d. Implicar l'equip directiu per facilitar aspectes organitzatius, espais i horaris per assolir els objectius del projecte.

e. Trametre, mitjançant correu electrònic a snlf@dgfpfp.caib.es, el projecte definitiu del programa d'experiència formativa, amb una anticipació mínima d'un mes abans d'iniciar la visita al centre seleccionat (el contingut del qual es detalla a l'article 7 d'aquesta convocatòria).

f. Comunicar per escrit al Servei de Normalització Lingüística i Formació qualsevol imprevist que pugui sorgir i que afecti el desenvolupament del programa d'experiència formativa.

g. Presentar una memòria final del projecte dins el termini establert (el contingut de la qual es detalla a l'article 8 d'aquesta convocatòria).

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 15 de setembre de 2018.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Normalització Lingüística i Formació

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177776 - Fax: 971176948

(snlf@dgfpfp.caib.es)