Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Programa de Formació i Transferència "Treball per projectes amb el suport de la biblioteca escolar (projectes documentals integrats)" per als cursos escolars 2018-2019 i 2019-2020

Impulsar que les biblioteques escolars facilitin el disseny i desenvolupament de programes per al tractament i producció de la informació en els diferents suports i formats. Aprendre a dissenyar projectes d'investigació des de la biblioteca escolar, projectes documentals integrats (PDI). Formar el professorat implicat en el programa en els coneixements necessaris per dissenyar el seu projecte documental integrat i la seva aplicació. Dotar els centres participants d'una aportació econòmica destinada a l'aplicació del projecte.

Persones destinatàries

Els centres educatius sostinguts amb fons públics dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat que imparteixen educació primària i educació secundària obligatòria

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Resolució conjunta de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat i del director general d'Innovació i Comunitat Educativa

Normativa del procediment

  • Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Innovació Educativa

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud i altre documentació

Requisits

Centres públics o concertats d'educació primària i secundària.

Documentació a presentar

Annex 2 Sol·licitud - Annex 3 Projecte de biblioteca escolar - Annex 4 Reunió del Consell Escolar - Annex 5 Reunió del Claustre de professors.

Models:

Termini màxim

De l'1 de juny fins al 15 de juny de 2018 (ambdós inclosos).

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Innovació Educativa

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Innovació Educativa

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177781 - Fax: 971176888

(sie@dgice.caib.es)