Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Llista provisional d'adjudicació d'un lloc de feina docent en comissió de serveis de caràcter voluntari per a l'organització de les proves Cangur dins el marc PORT-UIB

La Conselleria d'Educació i Universitat i la Universitat de les Illes Balears desenvolupen conjuntament el Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB), que té per objectiu fomentar l'increment d'alumnes a la Universitat de les Illes Balears i difondre l'activitat universitària a la societat.

Les proves Cangur són una activitat que rep el suport de la Conselleria d'Educació Universitat i de la UIB. Tenen per objectiu estimular i motivar l'aprenentatge de les matemàtiques a través de la resolució de problemes.

Persones destinatàries

Persones procedents del món docent amb unes competències específiques i transversals (saber fer feina en equip, saber parlar en públic, etc.) que permetin dur a terme actuacions com les següents:

- Organitzar les proves Cangur: activitat que té per objectiu estimular i motivar l'aprenentatge de les matemàtiques a través de la resolució de problemes i en la qual participen alumnes de 5è i 6è de primària; 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO, i 1r i 2n de batxillerat de les Illes Balears.

- Coordinar les proves Cangur amb els centres de primària, secundària i batxillerat.

- Elaborar memòries de les actuacions dutes a terme.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos, article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de procediment administratiu comú i de les administracions públiques

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior

Tràmits

X

Llista provisional d'adjudicació d'un lloc de feina docent en comissió de serveis de caràcter voluntari per a l'organització de les proves Cangur dins el marc del Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB)

Requisits

- Ser funcionaris de carrera docents amb destinació definitiva a centres públics d'ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears.

- Tenir les titulacions acadèmiques que, per la branca de coneixement a la qual estiguin adscrites, els permetin dur a terme les funcions del projecte.

- Disponibilitat per desplaçar-se en el marc de l'organització de les activitats de les proves Cangur.

- Permís de conduir de classe B.

- Disposar de vehicle propi. No obstant això, la Universitat de les Illes Balears els compensarà per les despeses ocasionades per raó del servei.

Documentació a presentar

Al WEIB es troba, a disposició de les persones interessades, el model de sol·licitud per participar en la convocatòria i el model d'índex de documents presentats.

A aquesta sol·licitud, les persones interessades hi han d'adjuntar la documentació següent:

1. Un certificat expedit per l'òrgan competent del qual depèn el centre en el qual tenen la destinació, que ha de contenir les dades següents de la persona interessada:

a) Nom, llinatges i DNI.

b) Destinació actual: definitiva o, si és el cas, provisional.

c) Especialitats o habilitacions que té reconegudes.

d) Situació administrativa.

e) Data del nomenament com a funcionari de carrera.

2. Còpia compulsada dels mèrits al·legats.

Models:

Termini màxim

S'obri un termini de dos dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la resolució provisional per sol·licitar el tràmit d'audiència i/o formular les al·legacions oportunes.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177766 - Fax: 971176873

(dguniversitat@dguni.caib.es)