Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Llista provisional d'adjudicació d'un lloc de feina docent en comissió de serveis de caràcter voluntari per a l'organització de les proves Cangur dins el marc PORT-UIB

La Conselleria d'Educació i Universitat i la Universitat de les Illes Balears desenvolupen conjuntament el Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB), que té per objectiu fomentar l'increment d'alumnes a la Universitat de les Illes Balears i difondre l'activitat universitària a la societat.

Les proves Cangur són una activitat que rep el suport de la Conselleria d'Educació Universitat i de la UIB. Tenen per objectiu estimular i motivar l'aprenentatge de les matemàtiques a través de la resolució de problemes.

Persones destinatàries

Persones procedents del món docent amb unes competències específiques i transversals (saber fer feina en equip, saber parlar en públic, etc.) que permetin dur a terme actuacions com les següents:

- Organitzar les proves Cangur: activitat que té per objectiu estimular i motivar l'aprenentatge de les matemàtiques a través de la resolució de problemes i en la qual participen alumnes de 5è i 6è de primària; 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO, i 1r i 2n de batxillerat de les Illes Balears.

- Coordinar les proves Cangur amb els centres de primària, secundària i batxillerat.

- Elaborar memòries de les actuacions dutes a terme.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos, article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de procediment administratiu comú i de les administracions públiques

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior

Tràmits

X

Llista provisional d'adjudicació d'un lloc de feina docent en comissió de serveis de caràcter voluntari per a l'organització de les proves Cangur dins el marc del Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB)

Requisits

- Ser funcionaris de carrera docents amb destinació definitiva a centres públics d'ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears.

- Tenir les titulacions acadèmiques que, per la branca de coneixement a la qual estiguin adscrites, els permetin dur a terme les funcions del projecte.

- Disponibilitat per desplaçar-se en el marc de l'organització de les activitats de les proves Cangur.

- Permís de conduir de classe B.

- Disposar de vehicle propi. No obstant això, la Universitat de les Illes Balears els compensarà per les despeses ocasionades per raó del servei.

Documentació a presentar

Al WEIB es troba, a disposició de les persones interessades, el model de sol·licitud per participar en la convocatòria i el model d'índex de documents presentats.

A aquesta sol·licitud, les persones interessades hi han d'adjuntar la documentació següent:

1. Un certificat expedit per l'òrgan competent del qual depèn el centre en el qual tenen la destinació, que ha de contenir les dades següents de la persona interessada:

a) Nom, llinatges i DNI.

b) Destinació actual: definitiva o, si és el cas, provisional.

c) Especialitats o habilitacions que té reconegudes.

d) Situació administrativa.

e) Data del nomenament com a funcionari de carrera.

2. Còpia compulsada dels mèrits al·legats.

Models:

Termini màxim

S'obri un termini de dos dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la resolució provisional per sol·licitar el tràmit d'audiència i/o formular les al·legacions oportunes.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o Cl@ve.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177766 - Fax: 971176873

(dguniversitat@dguni.caib.es)