Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Cens d'associacions d'alumnes

Us recordam que aquesta Conselleria compta amb un cens de les associacions d'alumnes segons estableix el Decret 187/2003, de 28 de novembre (BOIB núm. 169, de sis de desembre de 2003).

Els documents necessaris per inscriure una associació d’alumnes en el cens de la Conselleria d'Educació i Universitat

. Sol•licitud d’inscripció

. Instància

. Fitxa de dades de l’associació

. Estatuts (tres exemplars, originals i signats a tots els fulls)

. Acta fundacional. (tres exemplars, originals i signats a tots els fulls)

Una vegada constituïda l’associació, s’ha d’entregar tota aquesta documentació a la secretaria del centre. Un exemplar dels estatuts i de l’acta fundacional són per al centre i els altres exemplars són per a la Conselleria. La secretaria del centre ha d’enviar la documentació, a la Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa.

D’acord amb l’article 6 del Decret 187/2003, a l’acta fundacional ha de constar la signatura, com a mínim, d’un 5% dels alumnes del centre amb dret a associar-se i, en tot cas, per un mínim de cinc.

Persones destinatàries

Associacions d'alumnes

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos comptadors a partir de la data de presentació de la pertinent documentació.

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Per poder accedir als ajuts que la Conselleria d'Educació i Universitat destina a aquestes entitats és requisit imprescindible que hi constin censades, d'acord amb el que estableix l’esmentat Decret. Per a més informació us podeu dirigir a la Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa al telèfon 971 17 77 82.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Es consideren associacions d'alumnes les que es constitueixen en els centres docents públics o privats, autoritzats per la Conselleria d'Educació i Cultura, que imparteixen ensenyaments d'educació secundària, de batxillerat, de formació professional, d'ensenyaments artístics, de música i dansa, d'idiomes i d'educació de persones adultes, de nivell no universitari.

Només poden ser membres de l'associació els alumnes matriculats al centre en què cursin els seus estudis en alguns dels ensenyaments anteriorment indicats.

Documentació a presentar

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Comunitat Educativa

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177782 - Fax: 971176958

(faginer@dgice.caib.es)