Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Resolució procediment selectiu de correctors de les proves de l'avaluació de final d'etapa del curs 2017-2018

Seleccionar el professorat extern als centres de la mostra que han de dur a terme la correcció de les proves corresponents a l'avaluació de final d'etapa dels alumnes de quart curs d'educació secundària obligatòria.

Persones destinatàries

Funcionaris docents que imparteixen docència a l'etapa d'educació secundària obligatòria, batxillerat o formació professional, que en el moment de la publicació d'aquesta Resolució estiguin en actiu en un centre docent a les Illes Balears

Termini per a resoldre i notificar

Les sol·licituds s'han de presentar en un termini màxim de vuit dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el BOIB.

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE)

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

a. Pertànyer a algun dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari o de professors d'ensenyament secundari que desenvolupin les seves funcions a l'educació secundària obligatòria, batxillerat o formació professional.

b. Impartir, durant aquest curs, a l'ensenyament secundari, matèries directament associades a les competències objecte de l'avaluació (llengua anglesa, llengua castellana i literatura, llengua catalana i literatura, matemàtiques i geografia i història).

c. No estar sotmès a expedient disciplinari.

Documentació a presentar

Anexo III

Models:

Termini màxim

Les sol·licituds s'han de presentar en un termini màxim de vuit dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el BOIB.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE)

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177876

(aijimenez@iaqse.caib.es)