Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts als esportistes de les Illes Balears perquè puguin millorar els seus mitjans d'entrenament i l'accés a les competicions l'any 2018

L'objecte de la convocatòria és donar suport als esportistes de les Illes Balears perquè puguin millorar els seus mitjans d'entrenament i l'accés a les competicions durant l'any 2018.

Persones destinatàries

Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els esportistes que compleixin els requisits següents:

a) Tots els esportistes que obtenguin una puntuació igual o superior a deu punts, com a resultat d'aplicar els criteris i barems de l'apartat 9. Aquesta puntuació es calcula sobre la base dels resultats esportius aconseguits durant l'any 2017 o en alguns casos en els quals els títols aconseguits durant els anys 2015 i 2016 continuïn vigents.

b) Haver nascut a les Illes Balears o tenir el veïnatge administratiu a qualsevol dels municipis de les Illes Balears, des d'abans de l'1 de gener de 2015 fins a l'actualitat.

c) Tenir el domicili fiscal a Espanya.

d) Els esportistes que havent competit l'any 2017 representant una comunitat autònoma, sigui aquesta la comunitat autònoma de les Illes Balears.

e) Els esportistes que havent competit l'any 2017 amb llicència federativa autonòmica, sigui aquesta de la federació autonòmica de les Illes Balears. No és necessari complir aquest requisit en el cas que no hagi federació autonòmica balear de la modalitat esportiva practicada per l'esportista o en cas que l'esportista tengui llicència nacional.

f) No tenir vigent cap sanció ferma greu o molt greu en matèria esportiva, cap sanció ferma per dopatge, ni cap sanció penal ferma per delictes relacionats amb el dopatge. En el cas que els expedients sancionadors o els procediments judicials estiguin encara en tramitació o la resolució sancionadora o sentència condemnatòria no sigui ferma, l'esportista pot presentar la sol·licitud d'ajut, però la concessió, si escau, queda suspesa fins que aquests procediments es resolguin definitivament.

Queden exclosos d'aquesta convocatòria els esportistes que es trobin en algun dels casos següents durant les competicions disputades l'any 2017:

— Competidors de lligues professionals de futbol.

— Competidors de lligues professionals de bàsquet.

— Ciclistes professionals que tenguin contracte amb un equip de la World Tour.

— Tennistes professionals ATP que hagin disputat una fase final d'un màster 250 o una competició de nivell superior.

— Tennistes professionals WTA que hagin disputat una fase final d'un torneig premium o una competició de nivell superior.

— Jugadors de golf professionals del PGA Tour i de l'European Tour.

— Competidors de moto GP.

— Competidors de fórmula 1.

— Competidors del World Rally Championship.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos des de l'acabament del període de presentació de les sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Cultura, Participació i Esports

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els esportistes que compleixin els requisits següents:

a) Tots els esportistes que obtenguin una puntuació igual o superior a deu punts, com a resultat d'aplicar els criteris i barems de l'apartat 9. Aquesta puntuació es calcula sobre la base dels resultats esportius aconseguits durant l'any 2017 o en alguns casos en els quals els títols aconseguits durant els anys 2015 i 2016 continuïn vigents.

b) Haver nascut a les Illes Balears o tenir el veïnatge administratiu a qualsevol dels municipis de les Illes Balears, des d'abans de l'1 de gener de 2015 fins a l'actualitat.

c) Tenir el domicili fiscal a Espanya.

d) Els esportistes que havent competit l'any 2017 representant una comunitat autònoma, sigui aquesta la comunitat autònoma de les Illes Balears.

e) Els esportistes que havent competit l'any 2017 amb llicència federativa autonòmica, sigui aquesta de la federació autonòmica de les Illes Balears. No és necessari complir aquest requisit en el cas que no hagi federació autonòmica balear de la modalitat esportiva practicada per l'esportista o en cas que l'esportista tengui llicència nacional.

f) No tenir vigent cap sanció ferma greu o molt greu en matèria esportiva, cap sanció ferma per dopatge, ni cap sanció penal ferma per delictes relacionats amb el dopatge. En el cas que els expedients sancionadors o els procediments judicials estiguin encara en tramitació o la resolució sancionadora o sentència condemnatòria no sigui ferma, l'esportista pot presentar la sol·licitud d'ajut, però la concessió, si escau, queda suspesa fins que aquests procediments es resolguin definitivament.

Queden exclosos d'aquesta convocatòria els esportistes que es trobin en algun dels casos següents durant les competicions disputades l'any 2017:

— Competidors de lligues professionals de futbol.

— Competidors de lligues professionals de bàsquet.

— Ciclistes professionals que tenguin contracte amb un equip de la World Tour.

— Tennistes professionals ATP que hagin disputat una fase final d'un màster 250 o una competició de nivell superior.

— Tennistes professionals WTA que hagin disputat una fase final d'un torneig premium o una competició de nivell superior.

— Jugadors de golf professionals del PGA Tour i de l'European Tour.

— Competidors de moto GP.

— Competidors de fórmula 1.

— Competidors del World Rally Championship.

Documentació a presentar

a) Imprès de sol·licitud emplenat i signat adequadament, en el qual constin les dades del beneficiari. Podrà signar el document l'esportista, la persona autoritzada per aquest o el representant legal de l'esportista.

b) En cas de delegar la tramitació de la sol·licitud a una altra persona, document per autoritzar aquesta per fer la sol·licitud en el seu lloc, o llibre de família si l'esportista és menor d'edat.

c) Fotocòpia del document oficial d'identificació de la persona sol·licitant i de la persona autoritzada o del representant legal, si escau.

d) Declaració responsable de la persona sol·licitant que acrediti que no es troba inclosa en cap dels supòsits de prohibició o d'incompatibilitat per ser beneficiària de l'ajut, de conformitat amb la normativa aplicable.

e) Declaració responsable de la persona sol·licitant de no tenir vigent cap sanció ferma greu o molt greu en matèria esportiva, cap sanció ferma per dopatge, ni cap sanció penal ferma per delictes relacionats amb el dopatge.

f) Declaració responsable de la persona sol·licitant de no haver competit representant a altres comunitats autònomes durant l'any 2016.

g) Declaració responsable de la persona sol·licitant de totes les ajudes i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionades amb la sol·licitud.

h) En el cas que no siguin perceptors de la Comunitat Autònoma, una declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades, tal com disposa el Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius, o un document bancari que acrediti la titularitat del compte. L'imprès normalitzat esmentat es pot obtenir a la seu o a la pàgina web de la Direcció General d'Esports i Joventut.

i) Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. L'òrgan instructor ha d'adjuntar d'ofici aquest certificat.

j) Certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda de l'Estat i amb la Seguretat Social (per autoritzar la consulta veure punt 4.6).

k) Relació dels millors resultats obtinguts entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2016 (ambdós inclosos) o dels resultats encara vigents dels anys 2015 i 2016 de campionats que no s'hagin realitzat durant el 2017 de cada àmbit de competició, d'acord amb el model de certificat de resultats normalitzat, que ha d'estar validat amb el segell de l'entitat esportiva corresponent i signat pel seu president o representant legal.

l) Classificació final de cada un dels resultats presentats on aparegui el nom de la competició i l'any, els noms dels competidors i la posició obtinguda. A més, en els resultats d'àmbit mundial, europeu i internacional ha d'aparèixer el país al qual pertanyen cada un dels esportistes o equips participants.

m) Si un resultat és d'equip i no apareix en la classificació el nom dels seus components, s'ha de presentar un certificat de la federació corresponent que indiqui que l'esportista pertanyia a la plantilla de l'equip durant la competició corresponent al resultat.

n) Certificat federatiu de llicència esportiva balear o nacional del 2018 o còpia compulsada de les llicències originals. En cas d'esportistes que pertanyen a associacions esportives no federatives amb representació internacional, certificat o còpia de la llicència corresponent.

o) Certificat d'empadronament que demostri que es compleix el requisit b de l'apartat 2.1, en cas de no haver nascut a una localitat de les Illes Balears.

p) Declaració responsable de la persona sol·licitant, que al moment de la sol·licitud té domicili fiscal a Espanya, o bé, certificat acreditatiu de l'Agència Tributària d'aquesta circumstancia.

q) En el cas d'haver estat en concentració permanent (com a intern o extern) durant un mínim de tres mesos de l'any 2017 en un CAR o CEAR reconegut pel CSE, s'ha de presentar un certificat que acrediti aquesta situació emès pel director o representant legal d'aquesta organització. Als esportistes del CTEIB, l'òrgan instructor ha d'adjuntar d'ofici aquest certificat, encara que l'esportista ho haurà d'indicar a la seva sol·licitud.

r) En cas de presentar el certificat del punt esmentat al punt anterior s'ha de presentar un certificat d'haver representat la selecció nacional absoluta en una competició internacional oficial entre els anys 2015 i 2017 emès per la federació nacional corresponent.

s) En cas que l'esportista hagi estat lesionat durant les competicions més importants de 2017, s'ha de presentar un certificat de la lesió esportiva que acrediti el temps de baixa i relació de les competicions que no s'han pogut fer com a conseqüència de la lesió.

En relació amb la documentació requerida a l'apartat j) i, d'acord amb el Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius, el sol·licitant pot autoritzar la Conselleria de Cultura, Participació i Esports perquè efectuï les consultes telemàtiques per a la verificació de les dades.

En el model normalitzat de sol·licitud de l'ajut que es posa a disposició dels interessats es preveu l'autorització a l'òrgan gestor dels ajuts perquè dugui a terme les actuacions necessàries per a la comprovació de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social.

Si la persona sol·licitant denega de manera expressa aquesta autorització, ha de presentar, juntament amb la sol·licitud, una declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social, o bé els corresponents certificats acreditatius d'aquestes circumstàncies.

Models:

Termini màxim

6 de juny de 2018

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Esports i Joventut

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General d'Esports i Joventut

C. de l'Uruguai, s/n (Palma Arena). Tel.: 971178999 - Fax: 971178945

(aamengual@esports.caib.es)