Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Programes d'immersió lingüística en llengua anglesa durant l'estiu de 2018

Donar ajuts als alumnes de 6è d'educació primària, 1r de batxillerat i 2n de cicles formatius de grau mitjà o de grau superior de centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el marc de 2 programes d'immersió lingüística en llengua anglesa durant l'estiu del 2018.

Persones destinatàries

Alumnes de 6è de primària, 1r de batxillerat i 2n de cicles formatius de grau mitja i de grau superior.

Termini per a resoldre i notificar

Tres mesos.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Educació i Universitat

Tràmits

X

Programes d'immersió lingüística en llengua anglesa durant l'estiu de 2018

Requisits

Alumnat que opta a la Modalitat A (2n curs d'un cicle formatiu de grau mitjà o grau superior):

a) Estar escolaritzat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de les Illes Balears i cursar 2n curs d'un cicle formatiu de grau mitjà o grau superior durant el curs escolar 2017-2018.

b) Tenir els requisits necessaris per tal de poder accedir a l'FCT d'un cicle formatiu de grau mitjà o superior.

c) Específic per a grau mitjà: haver nascut entre l'any 1999 i 2001.

d) Específic per a grau superior: haver nascut entre l'any 1997 i 1999.

e) En cas de no ser ciutadà d'algun dels estats membres de la Unió Europea, s'haurà de complir amb la normativa corresponent per poder viatjar al Regne Unit/Irlanda.

Alumnat que opta a la Modalitat B (1r curs de batxillerat):

a) Estar escolaritzat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de les Illes Balears i cursar 1r de batxillerat durant el curs escolar 2017-2018.

b) Haver estat escolaritzat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de les Illes Balears en el curs 2016-2017 en el nivell educatiu de 4t d'ESO.

c) Haver obtingut una nota igual o superior a 7 en l'expedient d'ESO.

d) Tenir aprovada la matèria de llengua anglesa a la convocatòria de juny del curs 2016-2017 (4t d'ESO).

e) En cas de no ser ciutadà d'algun dels estats membres de la Unió Europea, s'haurà de complir amb la normativa corresponent per poder viatjar al Regne Unit/Irlanda.

Alumnat que opta a la Modalitat C (6è curs d'educació primària):

a) Estar escolaritzat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de les Illes Balears i estar cursant el nivell educatiu de 6è curs d'educació primària durant el curs escolar 2017-2018.

b) Haver estar escolaritzat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de les Illes Balears en el curs 2016-2017 en el nivell educatiu de 5è curs d'educació primària.

c) Tenir aprovades les dues primeres avaluacions de l'assignatura de llengua anglesa al present curs escolar 2017-2018.

Documentació a presentar

Modalitat A

Documentació específica per a l'alumnat de 2n curs d'un cicle formatiu de grau mitjà o de 2n curs d'un cicle formatiu de grau superior

a) Sol·licitud (Annex I)

b) Fotocòpia del DNI, NIE o passaport del sol·licitant.

c) Declaració responsable (Annex II).

Modalitat B

Documentació específica per a l'alumnat de 1r de batxillerat

a) Sol·licitud (Annex I).

b) Fotocòpia del DNI, NIE o passaport del sol·licitant.

c) Declaració responsable (Annex II).

Modalitat C

Documentació específica per a alumnat de 6è d'educació primària

a) Sol·licitud (Annex I).

b) Fotocòpia del DNI, NIE o passaport del sol·licitant.

c) Declaració responsable (Annex II).

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Tres mesos.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177778 - Fax: 971176869

(spl@dgfpfp.caib.es)