Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes destinades a la consolidació i la implantació d'empreses de les Illes Balears a mercats exteriors (2018)

L'objecte d'aquesta convocatòria pública de subvencions és finançar la fase de consolidació del procés d'internacionalització de les microempreses i pimes de les Illes Balears, així com la implantació seva implantació l'exterior.

Persones destinatàries

Els autònoms, les microempreses, així com les petites i mitjanes empreses de les Illes Balears, que estiguin constituïdes prèviament a la data de publicació d'aquesta convocatòria i que vulguin consolidar-se com a empresa en l'àmbit internacional, o vulguin la seva implantació a l'exterior.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Comerç i Empresa

Tràmits

X

Sol·licitud (Annex I) i Compte justificatiu (Annex II)

Requisits

Es considera que una empresa es troba en fase d'iniciació de la internacionalització quan es compleix un dels requisits següents:

a) L'import de les vendes cap als mercats exteriors (exportacions) és inferior al 15 % de la facturació total.

b) L'empresa ha iniciat el projecte internacional en els darrers tres anys.

Per acreditar aquests requisits s'haurà d'emplenar la declaració responsable inclosa en la sol·licitud relativa a la facturació i exportacions dels darrers tres anys.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds finalitza dia 17/06/2018

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Comerç i Empresa

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Promoció Empresarial

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971179800 - Fax: 971176826