Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Tramitació de factoring(IbSalut)

Realitzar pagaments a tercers alternatius

Persones destinatàries

Persones físiques i jurídiques

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Normativa del procediment

  • Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de l'Ibsalut

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Original

Documentació a presentar

1. Còpia simple original del contracte de factoring.

2. Notificació del factoring original signada per amdues parts.

Models:

Termini màxim

no té

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Subdirecció de Pressupostos i Control de la Despesa

Contacte

Servei o Secció responsable

Subdirecció de Pressupostos i Control de la Despesa

C/ de la Reina Esclarmunda, 9.