Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Proves d'accés, procés d'admissió i matriculació als estudis superiors de Música

Aquestes instruccions regulen els aspectes necessaris per desenvolupar la prova específica d'accés als estudis superiors de Música que s'ha de fer a les Illes Balears en aquesta convocatòria.

Persones destinatàries

Persones interessades a realitzar els estudis superiors de Música.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos, article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior

Tràmits

X

Proves d'accés, procés d'admissió i matriculació als estudis superiors de Música.

Requisits

S'hi poden inscriure les persones que compleixen algun dels requisits acadèmics que permeten accedir als ensenyaments artístics superiors:

a) Tenir el títol de batxiller o un títol equivalent.

b) Haver superat la prova d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys.

També s'hi poden inscriure les persones que no compleixen els requisits acadèmics d'accés als ensenyaments artístics superiors però han superat la prova per a les persones de més de devuit anys que no tenen els requisits acadèmics descrits en el punt 2 de l'annex 1 de les instruccions per regular les proves d'accés i el procés d'admissió i de matriculació als ensenyaments artístics superiors d'Art Dramàtic, de Disseny i de Música, aprovades mitjançant la Resolució del director general de Política Universitària i d'Ensenyament Superior de dia 3 de maig de 2018.

Documentació a presentar

Els documents que s'han d'adjuntar a la sol·licitud són els següents:

- El justificant del pagament de la inscripció a les proves.

- L'original i una còpia del document oficial d'identificació (DOI) de què es disposi (DNI, passaport, etc.).

- L'original i una còpia del document que acrediti els requisits d'accés a aquests ensenyaments establerts en els apartats 2.1 i 2.2 d'aquest annex.

Les persones que acreditin que tenen necessitats educatives especials o dificultats específiques d'aprenentatge (dislèxia, disortografia, disgrafia, discalcúlia, etc.) poden sol·licitar l'adaptació de les condicions en què s'ha de fer la prova. Per justificar aquesta petició han d'aportar, en el moment d'inscriure's a la prova, algun dels documents que figuren a continuació:

- Un certificat oficial que acrediti el tipus i el grau de discapacitat que tenen, emès per un organisme oficial competent en matèria d'afers socials.

- Un dictamen d'escolarització emès pel departament d'orientació amb el vistiplau del Departament d'Inspecció Educativa.

- Un informe emès pel departament d'orientació sobre les dificultats específiques d'aprenentatge que presenten.

- Un informe emès per una associació d'experiència reconeguda sobre les dificultats específiques d'aprenentatge que presenten.

- Un informe emès per un professional col·legiat que estigui atenent les dificultats específiques d'aprenentatge de la persona interessada.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Termini d'inscripció a la prova:

La inscripció a la prova específica d'accés als estudis superiors de Música s'ha de fer del 10 de maig al 6 de juny de 2018, ambdós inclosos.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177766 - Fax: 971176873

(dguniversitat@dguni.caib.es)