Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Llista provisional d'adjudicació de dos llocs de feina docent en comissió de serveis de caràcter voluntari al Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB)

La Conselleria d'Educació i Universitat i la Universitat de les Illes Balears desenvolupen conjuntament el Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB), que té per objectiu fomentar l'increment d'alumnes a la Universitat de les Illes Balears i difondre l'activitat universitària a la societat.

Persones destinatàries

Persones procedents del món docent amb unes competències específiques i transversals (saber fer feina en equip, saber parlar en públic, etc.) que permetin dur a terme actuacions com les següents:

- Coordinar el DEMOLAB;

- Coordinar el DEMOTEC;

- Organitzar i desenvolupar concursos durant el curs acadèmic adreçats a alumnes de primària i de secundària amb la finalitat de difondre la importància dels estudis superiors entre els futurs alumnes i facilitar que s'incorporin a la Universitat.

- Organitzar i desenvolupar campus cientificotècnics.

- Preparar xerrades adreçades als futurs estudiants de la UIB i a les seves famílies.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos, article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior

Tràmits

X

Llista provisional d'adjudicació de dos llocs de feina docent en comissió de serveis de caràcter voluntari al Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB)

Requisits

- Ser funcionari de carrera docent amb destinació definitiva a centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat de les Illes Balears.

-Tenir les titulacions acadèmiques que, per la branca de coneixement a la qual estiguin adscrites, permetin dur a terme les funcions del projecte.

- Disponibilitat de desplaçament en el marc de les activitats del PORT-UIB;

- Permís de conduir de classe B;

- Vehicle propi. No obstant això, la Universitat de les Illes Balears els compensarà per les despeses ocasionades per raó del servei.

Documentació a presentar

- Certificat expedit per l'òrgan competent del qual depèn el centre en el qual tenen la destinació, amb les següents dades:

a) Nom, llinatges i DNI;

b) Destinació actual: definitiva o, si és el cas, provisional.

c) Especialitats o habilitacions que té reconegudes.

d) Situació administrativa.

e) Data del nomenament com a funcionari de carrera.

- Còpies compulsades dels mèrits al·legats.

Models:

Termini màxim

S'obri un termini de dos dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la resolució provisional per sol·licitar el tràmit d'audiència i/o formular les al·legacions oportunes.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177766 - Fax: 971176873

(dguniversitat@dguni.caib.es)