Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Llista provisional d'adjudicació de dos llocs de feina docent en comissió de serveis de caràcter voluntari al Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB)

La Conselleria d'Educació i Universitat i la Universitat de les Illes Balears desenvolupen conjuntament el Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB), que té per objectiu fomentar l'increment d'alumnes a la Universitat de les Illes Balears i difondre l'activitat universitària a la societat.

Persones destinatàries

Persones procedents del món docent amb unes competències específiques i transversals (saber fer feina en equip, saber parlar en públic, etc.) que permetin dur a terme actuacions com les següents:

- Coordinar el DEMOLAB;

- Coordinar el DEMOTEC;

- Organitzar i desenvolupar concursos durant el curs acadèmic adreçats a alumnes de primària i de secundària amb la finalitat de difondre la importància dels estudis superiors entre els futurs alumnes i facilitar que s'incorporin a la Universitat.

- Organitzar i desenvolupar campus cientificotècnics.

- Preparar xerrades adreçades als futurs estudiants de la UIB i a les seves famílies.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos, article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior

Tràmits

X

Llista provisional d'adjudicació de dos llocs de feina docent en comissió de serveis de caràcter voluntari al Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB)

Requisits

- Ser funcionari de carrera docent amb destinació definitiva a centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat de les Illes Balears.

-Tenir les titulacions acadèmiques que, per la branca de coneixement a la qual estiguin adscrites, permetin dur a terme les funcions del projecte.

- Disponibilitat de desplaçament en el marc de les activitats del PORT-UIB;

- Permís de conduir de classe B;

- Vehicle propi. No obstant això, la Universitat de les Illes Balears els compensarà per les despeses ocasionades per raó del servei.

Documentació a presentar

- Certificat expedit per l'òrgan competent del qual depèn el centre en el qual tenen la destinació, amb les següents dades:

a) Nom, llinatges i DNI;

b) Destinació actual: definitiva o, si és el cas, provisional.

c) Especialitats o habilitacions que té reconegudes.

d) Situació administrativa.

e) Data del nomenament com a funcionari de carrera.

- Còpies compulsades dels mèrits al·legats.

Models:

Termini màxim

S'obri un termini de dos dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la resolució provisional per sol·licitar el tràmit d'audiència i/o formular les al·legacions oportunes.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177766 - Fax: 971176873

(dguniversitat@dguni.caib.es)