Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Subvencions per a la producció i coproducció d'obres audiovisuals de contingut cultural balear per als anys 2018 i 2019

Aquesta convocatòria té per objecte impulsar i estimular la creació d'obres audiovisuals que serveixin de foment i difusió de la producció audiovisual que promou la cultura de les Illes Balears i de l'idioma català a l'exterior. Només es tenen en compte els projectes amb despesa feta des de l'endemà de la presentació de l'escrit de sol·licitud i fins al 31 de desembre de 2019, així com amb inici del projecte, entès en els termes previstos al punt primer de la convocatòria, des de l'endemà de la presentació de l'escrit de sol·licitud i fins al 31 de desembre de 2019.

Persones destinatàries

Les empreses constituïdes com a empreses productores audiovisuals independents amb una antiguitat mínima i sense interrupcions de dos anys (i amb inscripció a l'epígraf IAE: 9611), incloent-hi persones físiques o jurídiques establertes en un estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu; això no obstant, s'autoritza el requisit de disposar d'un establiment o d'una sucursal a l'Estat membre que concedeix els ajuts en el moment en què es facin efectius, d'acord amb el que preveu l'article 1.5 del Reglament UE núm. 651/2014.

S'entén per empresa de producció audiovisual independent aquella persona física o jurídica que compleix les condicions següents: té personalitat jurídica diferent de la d'una empresa prestadora de serveis de comunicació, difusió audiovisual i/o canal de televisió o plataforma de teledifusió en línia; no participa de manera directa i/o indirecta en més del 15 % del capital social d'una o diverses empreses prestadores de serveis de comunicació, difusió audiovisual i/o canal de televisió o plataforma de teledifusió en línia; al seu capital social no té una participació directa o indirecta superior al 15 % per part d'una o diverses empreses prestadores de serveis de comunicació, difusió audiovisual i/o canal de televisió o plataforma de teledifusió en línia, i en els darrers tres exercicis fiscals, no ha facturat més del 90 % del seu volum de facturació a una mateixa empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual i/o canal de televisió o plataforma de teledifusió en línia.

Als efectes d'aquesta convocatòria, s'entén per empresa prestadora de serveis de comunicació, difusió audiovisual i/o canal de televisió o plataforma de teledifusió en línia, la persona física o jurídica que assumeix la responsabilitat editorial de ràdio o de televisió, o dels continguts audiovisuals de què es tracti, i els transmet o els fa retransmetre per un tercer.

Termini per a resoldre i notificar

Consultau la normativa corresponent.

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

Consultau la normativa corresponent.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Consultau la normativa corresponent.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica:


- Per mitjà de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), en què hi ha tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.

- El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no disposi de tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es podrà fer accedint al Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica aquí.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

C/ Protectora, n10. Tel.: 971178996

(info@ieb.caib.es)