Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes per dur a terme actuacions de política estratègica universitària que dinamitzin la vida universitària de les Illes Balears

L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar la convocatòria i el procediment de concessió d'ajudes per dur a terme actuacions de política estratègica universitària que dinamitzin la vida universitària de les Illes Balears.

En concret, es pretén fomentar activitats com les següents:

a) Congressos, jornades, trobades, cursos, seminaris o conferències, emmarcats en l'àmbit universitari, que tinguin lloc a les Illes Balears, que no siguin una repetició de continguts acadèmics i que tractin sobre temes d'actualitat, el debat dels quals sigui pertinent dins l'àmbit universitari.

b) Activitats formatives i informatives sobrer temes vinculats a l'accés a la universitat, l'oferta d'estudis, les sortides professionals, la formació permanent o l'actualització professional.

c) Activitats de tipus cultural que tinguin un caràcter complementari de les activitats acadèmiques universitàries.

d) Altres iniciatives que complementin els punts anteriors i que siguin competència de la Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior, sempre que s'adeqüin als supòsits regulats en el punt 2.5 g) de l'article 1 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'Educació i Cultura.

Persones destinatàries

Poden ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones físiques i jurídiques, públiques o privades, sense finalitat de lucre que promoguin alguna de les actuacions amb incidència i repercussió en la dinamització de la vida universitària de les Illes Balears.

També se'n poden beneficiar les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i no tenir personalitat jurídica, pugin dur a terme les activitats.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos, segons l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Educació i Universitat

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

No es consideren activitats subvencionables els projectes d'activitats amb finalitat lucrativa, comercial o mercantil o activitats similars.

Resta expressament exclosa d'aquesta convocatòria la publicació de llibres d'actes, de comunicacions de congressos o actuacions similars, així com la reproducció, en qualsevol format o mitjà, de continguts originals generats per entitats diferents de l'entitat sol·licitant.

El termini per iniciar, dur a terme i finalitzar les activitats que es poden subvencionar comprèn de l'1 de gener al 16 d'octubre de 2018, ambdós inclosos.

Els ajuts econòmics que s'obtinguin s'han de destinar a cobrir despeses necessàries per dur a terme l'activitat proposada.

NO són despeses subvencionables:

a) Les derivades de l'adquisició de béns i equipaments inventariables;

b) Les despeses d'obres, de manteniment o de funcionament de l'entitat sol·licitant;

c) Les despeses de personal de tipus administratiu;

d) Les despeses de coordinació i direcció de l'activitat;

e) Les despeses socials (àpats de les persones assistents, actes lúdics, dietes i despeses protocol·làries, etc).

Documentació a presentar

Veure punt 10 de l'Annex 1 de la Resolució

Models:

Termini màxim

Des del 29 d'abril fins al 28 de maig de 2018

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177766 - Fax: 971176873

(dguniversitat@dguni.caib.es)