Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes de promoció de l'excel·lència acadèmica de l'alumnat universitari durant l'any acadèmic 2015-2016 i 2016-2017.

L'objecte de la convocatòria és la concessió d'ajudes d'excel·lència acadèmica per a alumnes de les Illes Balears que hagin finalitzat estudis oficials de grau de qualsevol universitat espanyola durant els anys acadèmics 2015-2016 i 2016-2017.

Persones destinatàries

Alumnes de les Illes Balears que hagin finalitzat estudis oficials de grau de qualsevol universitat espanyola durant el curs 2015-2016 i 2016-2017.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos, segons l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

1. Per poder obtenir una de les ajudes d'aquesta convocatòria, s'han de complir els requisits generals següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o d'algun estat membre de la Unió Europea. Les persones estrangeres no comunitàries han d'acreditar la condició de residents. Queden excloses de concórrer-hi les que es trobin en situació d'estada.

b) Tenir el domicili a les Illes Balears. A aquest efecte, s'entén que tenen el domicili a les Illes Balears les persones que tenen veïnatge administratiu a qualsevol dels municipis de les Illes Balears.

c) Haver finalitzat els estudis universitaris oficials de grau en alguna universitat espanyola oficial durant els anys acadèmics 2015-2016 o 2016-2017. Als efectes d'aquesta convocatòria s'entén que s'han finalitzat els estudis quan l'estudiant ha superat tots els crèdits que composen el pla d'estudis i ha abonat, si escau, les corresponents taxes per a l'expedició del títol.

2. Els sol·licitants han d'acreditar, segons la branca de coneixement a la qual pertanyen els estudis, les notes mitjanes que s'indiquen a continuació, expressades en una escala de l'1 al 10:

- Arts i humanitats: una nota mitjana igual a 9,00 punts o superior.

- Ciències: una nota mitjana igual a 8,50 punts o superior.

- Ciències socials i jurídiques: una nota mitjana igual a 9,00 punts o superior.

- Ciències de la salut: una nota mitjana igual a 8,75 punts o superior.

- Enginyeria o arquitectura: una nota mitjana igual a 8,25 punts o superior.

3. Resten excloses d'aquesta convocatòria:

a) Les persones que hagin cursat ensenyaments artístics superiors, com estudis de música, de dansa i d'art dramàtic, de conservació i restauració de béns culturals i d'arts plàstiques i disseny.

b) Les persones que hagin cursat estudis corresponents a títols propis de les universitats.

c) Les persones que hagin obtingut el títol de grau a partir d'adaptacions de títols de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, diplomatura, mestre, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.

d) Les persones que hagin obtingut el títol de grau pel reconeixement de crèdits mitjançant l'acreditació d'assignatures superades en altres plans d'estudis universitaris oficials, així com pel reconeixement de crèdits procedents d'ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció d'altres títols, o per l'experiència laboral o professional, sempre que el nombre de crèdits reconeguts excedeixi els 30 crèdits ECTS.

e) Les persones que hagin obtingut títols oficials de grau a través d'un curs d'adaptació al grau.

f) Les persones en les quals es doni alguna de les prohibicions establertes en l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

Documentació a presentar

a) L'imprès de sol·licitud emplenat i signat degudament per la persona sol·licitant.

b) En el cas d'alumnes estrangers, una fotocòpia del passaport i del número d'identificació de l'estranger (NIE).

c) En el cas d'alumnes estrangers no comunitaris, una fotocòpia de la targeta de residència.

d) En el cas que no s'autoritzi l'Administració a comprovar les dades d'empadronament, un certificat d'empadronament que acrediti el veïnatge administratiu de la persona sol·licitant a un municipi de les Illes Balears.

e) Un certificat acadèmic complet -original o fotocòpia compulsada- en què constin totes les assignatures cursades durant la titulació, amb el nombre de crèdits, les qualificacions obtingudes, la nota mitjana de l'expedient acadèmic i la taxa d'eficiència definida en el Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

La nota mitjana s'ha de calcular d'acord amb el sistema de qualificacions establert en el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional (BOE núm. 224, de 18 de setembre, i suplement en català núm. 20, de 16 d'octubre).

f) Una declaració responsable de la veracitat de les dades bancàries del compte del qual l'alumne és titular o cotitular degudament emplenada i signada pel sol·licitant.

g) Qualsevol altre document que l'Administració sol·liciti perquè el considera necessari per verificar el compliment i l'efectivitat de les condicions de concessió de l'ajuda.

Models:

Termini màxim

Des del 10 de juny fins al 16 de juliol de 2018.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177766 - Fax: 971176873

(dguniversitat@dguni.caib.es)