Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes de promoció de l'excel·lència acadèmica dels alumnes universitaris durant els anys acadèmics 2015-2016 i 2016-2017

L'objecte de la convocatòria és la concessió d'ajudes d'excel·lència acadèmica per a alumnes de les Illes Balears que hagin finalitzat estudis oficials de grau de qualsevol universitat espanyola durant els anys acadèmics 2015-2016 i 2016-2017.

Amb la publicació de l'informe es notifica els possibles defectes de les sol·licituds o la manca de documentació.

Els sol·licitants poden aportar la documentació per esmenar la sol·licitud fins al 28 de setembre de 2018, si no ho fan dins el termini establert es considerarà que desisteixen de la seva petició. També poden formular al·legacions fins al 28 de setembre.

Tant la documentació per esmenar les sol·licituds com les al·legacions s'han d'adreçar a la Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior de la Conselleria d'Educació i Universitat.

L'informe consta dels Annexos següents:

Annex 1: llistat de persones amb documentació pendent.

Annex 2: llistat de persones a les que NO se requereix més documentació.

Persones destinatàries

Alumnes de les Illes Balears que hagin finalitzat estudis oficials de grau de qualsevol universitat espanyola durant el curs 2015-2016 i 2016-2017.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos, segons l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior

Tràmits

X

Esmena de documentació

Requisits

Aportar la documentació per esmenar la sol·licitud que s'especifica a cada un dels sol·licitants que consten a l'Annex 1 de l'informe.

Documentació a presentar

Annex 1: Llistat de persones amb documentació pendent.

Documentació a aportar segons cada cas:

A.1 Manca la signatura del sol·licitant a la sol·licitud o és una fotocòpia.

B.1 Manca presentar una fotocòpia del passaport.

C.1 Manca presentar una fotocòpia del NIE.

*E.1 Manca el certificat acadèmic complet on constin la totalitat de les assignatures cursades durant la titulació, amb el nombre de crèdits , les qualificacions obtingudes, la nota mitjana de l'expedient acadèmic i la taxa d'eficiència.

*E.2 Manca compulsar la fotocòpia del certificat acadèmic segellat per la universitat.

*E.3 El certificat acadèmic no està segellat per la universitat.

*E.4 Manca el certificat acadèmic complet i segellat per la universitat.

*E.5 Manca el certificat acadèmic segellat per la universitat que acrediti la taxa d'eficiència (definida al Reial decret 861/2010, de 2 de juliol).

*E.6 Manca el certificat acadèmic segellat per la universitat que acrediti la nota mitjana de l'expedient acadèmic.

K.1 Manca la declaració responsable de les dades bancàries del compte del qual l'alumne és titular signada pel sol·licitant o se n'ha presentat una fotocòpia.

K.2 En la declaració responsable de les dades bancàries del compte del qual l'alumne és titular, signada pel sol·licitant, el número de compte bancari és incomplet.

K.3 En la declaració responsable de les dades bancàries del compte del qual l'alumne és titular, no està signada pel sol·licitant.

P.2 Manca el certificat que acredita l'empadronament a un municipi de les Illes Balears.

Models:

Termini màxim

Des de la data de publicació a la pàgina web fins al 28 de setembre de 2018, inclòs.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177766 - Fax: 971176873

(dguniversitat@dguni.caib.es)