Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Comissions de serveis (curs 2018-2019)

Cobrir places amb comissió de serveis en serveis educatius especialitzats

Persones destinatàries

Funcionaris docents de carrera

Termini per a resoldre i notificar

cinc mesos

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Normativa del procediment

  • Resolució de la directora general de Personal Docent de 28 de març 2018 per la qual s'aproven les instruccions que han de regir el procés per adjudicar destinacions en comissió de serveis per al curs 2018-2019.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Personal Docent

Tràmits

X

Comissions de serveis en serveis educatius especialitzats

Requisits

Els especificats a la base tercera de l'annex 1 de la convocatòria

Documentació a presentar

L'especificada a la base quarta de l'annex 1 de la convocatòria

Models:

Termini màxim

Fins el 27 d'abril de 2018

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Personal Docent

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Educació Primària

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 1a planta). Tel.: 971177862 - Fax: 971176867

(mbujosa@dgpdocen.caib.es)