Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Prova d'accés de caràcter general perquè les persones sense la titulació acadèmica necessària puguin accedir a les formacions esportives del cicle superior/nivell III del grau superior dels ens. esportius de R. Especial 2017

Aquestes instruccions concreten els diferents aspectes de les proves d'accés de caràcter general a les formacions esportives de cicle superior/nivell III de grau superior dels ensenyaments esportius de règim especial. El fet de superar-les permet justificar el requisit acadèmic d'accés de caràcter general en formalitzar la matrícula dels ensenyaments esportius i/o serveix de justificant en demanar l'homologació o la convalidació educatives d'altres formacions oficials o de les formacions federatives previstes en la normativa vigent.

Per a més informació podeu accedir al següent enllaç

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1096675&coduo=924793&lang=ca

Persones destinatàries

S'hi poden inscriure les persones que no tenen el títol acadèmic requerit, ni els considerats equivalents, ni cap altre requisit que permeti accedir directament a les formacions esportives esmentades

Termini per a resoldre i notificar

18 de maig de 2018

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei dels Ensenyaments de Règim Especial

Tràmits

X

Sol·licitud a les proves d'accés per accedir a les formacions esportives del cicle superior / nivell III del grau superior

Requisits

S'hi poden inscriure les persones que no tenen el títol acadèmic requerit, ni els considerats equivalents, ni cap altre requisit que permeti accedir directament a les formacions esportives esmentades

Taxes

Taxa per a famílies nombroses . - El pagament s'ha de fer telemàticament a través de la pàgina de l'ATIB (atib.es): http://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx (->Conselleria d'Educació i Universitat -> Ensenyaments esportius de règim especial -> Inscripció per fer les proves -> Prova general amb descompte de família nombrosa general -> 8,46 €

Taxa completa . - El pagament s'ha de fer telemàticament a través de la pàgina de l'ATIB (atib.es): http://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx (->Conselleria d'Educació i Universitat -> Ensenyaments esportius de règim especial -> Inscripció per fer les proves -> Prova general -> 16,91 €

Documentació a presentar

1) Sol·licitud d'inscripció

2) Justificant de pagament de les taxes o document acreditatiu de l'exempció del pagament de la taxa

3) Original i còpia del document oficial d'identificació (DNI/NIE/Passaport)

4) Si és el cas, document que justifiqui l'exempció d'alguna de les parts de la prova.

Models:

Termini màxim

Del 23 al 25 d'abril de 2018

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei dels Ensenyaments de Règim Especial

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei dels Ensenyaments de Règim Especial

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177754 - Fax: 971176905

(mfthomas@dgplacen.caib.es)