Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria per cobrir, en comissió de serveis, places de docents en serveis educatius especialitzats

Aquesta convocatòria té per objecte adjudicar de forma individual, en comissió de serveis, places per a funcionaris de carrera del cos de mestres, places del cos de professors de secundària i places del cos tècnic de formació professional en els serveis educatius especialitzats, d'acord a la relació de places de l'annex 2, en horari de matí i horabaixa, si s'escau, i/o itinerants mitjançant un concurs públic de mèrits.

Persones destinatàries

Personal docent

Termini per a resoldre i notificar

.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Normativa del procediment

  • Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 4 d'abril de 2018, per la qual s'aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de docents en serveis educatius especialitzats

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Personal Docent

Tràmits

X

Convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de docents en serveis educatius especialitzats

Requisits

Personal docent especialitzat

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

10

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Personal Docent

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Atenció a la Diversitat

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177780 - Fax: 971176860

(sad@dgice.caib.es)