Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria específica i extraordinària per a cobrir places vacants i substitucions de determinades funcions

Cobrir places vacants en centres públics en règim d'interinitat durant el curs 2017-2018

Persones destinatàries

Nous aspirants que no formen part de les actuals borses d'interins.

Termini per a resoldre i notificar

Un mes

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Normativa del procediment

  • Resolució de 12 d'abril de 2018 per la qual s'aprova la convocatòria específica i extraordinària per a cobrir, en règim d'interinitat i durant el curs 2017-2018, places vacants i substitucions de determinades funcions

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Personal Docent

Tràmits

X

Convocatòria extraordinària interins

Requisits

Els especificats a la base segona de l'annex 1 de la convocatòria

Documentació a presentar

Documentació justificativa especificada a l'annex 2 de la Resolució de convocatòria general (BOIB núm. 25 de 28 de febrer)

Models:

Termini màxim

Fins el 23 d'abril de 2018

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Personal Docent

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Educació Secundària

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 1a planta). Tel.: 971177864 - Fax: 971176863

(ajfloresclemente@dgpdocen.caib.es)