Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria dels premis extraordinaris de batxillerat a les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018

Convocar els Premis Extraordinaris de Batxillerat a les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018.

Persones destinatàries

Alumnes que han cursat a centres docents públics o privats de l'àmbit territorial de les Illes Balears primer i segon de batxillerat dels sistema educatiu espanyol en qualsevol de les seves modalitats.

Haver finalitzat aquests estudis a la convocatòria de juny del curs acadèmic 2017-2018.

Haver obtingut una nota mitjana de batxillerat igual o superior a 8,75.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Educació i Universitat

Tràmits

X

Sol·licitud per participar en les proves dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2017-2018

Requisits

Alumnes que han cursat a centres docents públics o privats de l'àmbit territorial de les Illes Balears primer i segon de batxillerat dels sistema educatiu espanyol en qualsevol de les seves modalitats.

Haver finalitzat aquests estudis a la convocatòria de juny del curs acadèmic 2017-2018.

Haver obtingut una nota mitjana de batxillerat igual o superior a 8,75.

Documentació a presentar

ANNEX1Sol·licitud per participar en les proves dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2017-2018

ANNEX3Sol·licitud per tramitar el pagament del premi

Una declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades, d'acord amb el model normalitzat que es pot trobar al web del Govern de les Illes Balears i a les oficines de registre.

Models:

Termini màxim

Fins dia 5 de juny de 2018.els alumnes poden presentar el full d'inscripició a la secretaria del cetnre docent i fins dia 7 de juny de 2018 el centre docent te termini per remetre al Servei d'Ordenació Educativa, de la Direcció General de Planificació,Ordenació i Centres, per correu electrònic () la relació dels alumnes inscrits, juntament amb la matèria troncal de modalitat de segon curs de batxillerat triada per fer la prova.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177755 - Fax: 971176906

(ordenacio@dgplacen.caib.es)

Observacions

Premi de 3.660euros a repartir amb als 6 primer alumnes que hagin obtingut millor nota a la prova que es celebrerà el ia 14 de juny de 2018

X

Llistat provisional dels alumnes que han obtingut els Premis Extraordinaris de Batxillerat a les Illes Balears corresponents al curs 2017-18

Requisits

Haver realitzat les proves per optar als premis

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

2 dies a comptar des de l'endemà de la publicació del llistat. Aquest llistat ha estat publicat dia 04 de juliol de 2018

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ordenació Educativa

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177755 - Fax: 971176906

(ordenacio@dgplacen.caib.es)

X

Llistat definitiu dels alumnes que han obtingut els Premis Extraordinaris de Batxillerat a les Illes Balears corresponents al curs 2017-18

Requisits

Haver optat als premis extraordinaris de Batxillerat

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Universitat en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Educació i Universitat

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177755 - Fax: 971176906

(ordenacio@dgplacen.caib.es)