Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria premis per als alumnes d'educació secundària obligatòria de les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018

Convocar premis per als alumnes d'educació secundària obligatòria dels centres públics i privats, de les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018.

Persones destinatàries

. Premis a l'esforç personal: els alumnes que han estat proposats per obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria en la convocatòria ordinària de juny del curs 2017-2018 en un centre docent de les Illes Balears i siguin mereixedors d'un especial reconeixement per l'esforç personal i la dedicació mostrada per superar les dificultats.

Premis al rendiment acadèmic excel·lent els alumnes que hagin finalitzat el quart curs d'educació secundària obligatòria en un centre docent de les Illes Balears en la convocatòria ordinària de juny del curs 2017-2018 i hagin obtingut una nota mitjana a tota l'etapa igual o superior a 9.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Proposta d'alumne d'educació secundària obligatòria mereixedor del premi a l'esforç personal corresponent al curs 2017-2018

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Educació i Universitat

Tràmits

X

Proposta d'alumne d'educació secundària obligatòria mereixedor del premi a l'esforç personal corresponent al curs 2017-2018

Requisits

. Premis a l'esforç personal: els alumnes que han estat proposats per obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria en la convocatòria ordinària de juny del curs 2017-2018 en un centre docent de les Illes Balears i siguin mereixedors d'un especial reconeixement per l'esforç personal i la dedicació mostrada per superar les dificultats.

Premis al rendiment acadèmic excel·lent els alumnes que hagin finalitzat el quart curs d'educació secundària obligatòria en un centre docent de les Illes Balears en la convocatòria ordinària de juny del curs 2017-2018 i hagin obtingut una nota mitjana a tota l'etapa igual o superior a 9.

Documentació a presentar

ANNEX Proposta d'alumne d'educació secundària obligatòria mereixedor del premi a l'esforç personal corresponent al curs 2017-2018

Models:

Termini màxim

26 de juny de 2018 per remetre la seva proposta

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ordenació Educativa

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177783 - Fax: 971176862

(ordenacio@dgplacen.caib.es)

X

Llista provisional dels alumnes d'educació secundària obligatòria que han obtingut el premi a l'esforç personal el curs 2017-2018

Requisits

Haver estat proposat per als premis

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Reclamació en el termini de 2 dies a comptar des de l'endemà de la publicació del llistat.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ordenació Educativa

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ordenació Educativa

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177783 - Fax: 971176862

(ordenacio@dgplacen.caib.es)

X

Llista provisional dels alumnes d'educació secundària obligatòria que han obtingut el premi al rendiment acadèmic excel·lent el curs 2017-2018

Requisits

Haver estat proposat per al premi

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Reclamació en el termini de 2 dies a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest llistat

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ordenació Educativa

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ordenació Educativa

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177783 - Fax: 971176862

(ordenacio@dgplacen.caib.es)

X

Llista definitiva dels alumnes mereixedors dels premis d'educació secundària obligatòria corresponents al curs 2017-2018

Requisits

No estar d'acord amb la llista definitiva

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat a la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres i en el Web Educatiu de les Illes Balears (aquesta resolució s'ha publicat en data 24/09/2018)

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Educació i Universitat

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ordenació Educativa

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177783 - Fax: 971176862

(ordenacio@dgplacen.caib.es)