Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria premis per als alumnes d'educació primària 2017-2018

Convocar premis per als alumnes d'educació primària dels centres públics i privats, de les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018.

Persones destinatàries

Alumnes de sisè curs de primària de qualsevol centre docent de les Illes Balears que hagin superat aquest curs i siguin mereixedors d'un especial reconeixement per l'esforç personal i la dedicació mostrada per superar les dificultats i/o pel rendiment acadèmic obtingut al llarg de tota l'etapa de primària.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

La proposta és del centre que només pot proposar a un alumne

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Educació i Universitat

Tràmits

X

Proposta d'alumne d'educació primària mereixedor del premi corresponent al curs 2017-2018

Requisits

Alumnes de sisè curs de primària de qualsevol centre docent de les Illes Balears que hagin superat aquest curs i siguin mereixedors d'un especial reconeixement per l'esforç personal i la dedicació mostrada per superar les dificultats i/o pel rendiment acadèmic obtingut al llarg de tota l'etapa de primària.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

15 de juny de 2018 per remetre la seva proposta

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Educació i Universitat

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ordenació Educativa

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177783 - Fax: 971176862

(ordenacio@dgplacen.caib.es)

X

Llistes provisionals i presentació de reclamacions

Requisits

Haver estat proposat per l'equip docent

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Fins dia 28 de juny, per esmenar errades

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ordenació Educativa

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ordenació Educativa

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177783 - Fax: 971176862

(ordenacio@dgplacen.caib.es)

X

Llista definitiva dels alumnes mereixedors dels premis d'educació primària corresponents al curs 2017-2018

Requisits

No estar d'acord amb la llista definitiva

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat a la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres i en el Web Educatiu de les Illes Balears (aquesta resolució s'ha publicat en data 24/09/2018)

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Educació i Universitat

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ordenació Educativa

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177783 - Fax: 971176862

(ordenacio@dgplacen.caib.es)