Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria programa ROBOTIB 2018-2019

1. Aquestes Instruccions concreten els aspectes necessaris perquè els centres que imparteixen educació primària puguin sol·licitar la participació en la convocatòria del Programa de Formació i Transferència RobotIB per al curs 2018-2019.

2. Aquest programa es desenvolupa mitjançant la col·laboració del Servei de Centres Educatius de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres i el Servei de Normalització Lingüística i Formació de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat.

3. Aquest programa pretén potenciar la introducció de la robòtica entre els alumnes del segon cicle de primària. Per aconseguir-ho, els centres seleccionats rebran una dotació de material d'iniciació a la robòtica i una formació inicial destinada als docents implicats.

4. El programa es basa en una formació inicial dels mestres, en el disseny d'un projecte de transferència i de l'aplicació corresponent durant

Persones destinatàries

Per a la convocatòria de primària:

1. Poden participar en aquesta convocatòria els centres docents públics dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat que imparteixen 4t, 5è i 6è d'educació primària durant el curs 2018-2019

Per a la convocatòria de secundària:

1. Poden participar en aquesta convocatòria els centres docents públics dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat que imparteixen educació secundària obligatòria durant el curs 2018-2019 i que no varen ser seleccionats a la convocatòria del programa RobotIB del curs

2017-2018.

Per les dues convocatòries:

2. La participació del centre en aquest programa ha de comptar amb el vistiplau de la direcció del centre.

3. Cada centre pot presentar una única sol·licitud en aquesta convocatòria, que inclou una dotació de material per a un grup classe i la formació inicial del professorat implicat.

Termini per a resoldre i notificar

Inici entre 30 d'abril i 15 de juny del 2018

Publicació llistes mes setembre 2018

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Resolució conjunta dels serveis abans esmentats

Òrgan competent per a resoldre

Servei de Normalització Lingüística i Formació

Tràmits

X

Inici

Requisits

1. La sol·licitud per participar en el procés de selecció ha de seguir el model que figura a l'annex 3, i s'ha de presentar entre el 30 d'abril i el 15 de juny de 2018.

2. La sol·licitud de participació s'ha de trametre a l'adreça de correu electrònic rvperpinya@dgplacen.caib.es.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

15 de juny de 2018

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o Cl@ve.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Centres Educatius

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Centres Educatius

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177750 - Fax: 971176840

(rvperpinya@dgplacen.caib.es)