Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea pel curs acadèmic 2017-2018

L'objecte d'aquesta convocatòria és concessió d'ajudes per compensar part del cost del desplaçament dels alumnes de les Illes Balears que, atès el fet insular, s'han de desplaçar i han de residir fora de l'illa on es troba el seu domicili familiar per cursar estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors a qualsevol país de la Unió Europea (UE-28) durant l'any acadèmic 2017-2018.

Persones destinatàries

Alumnes residents a les Illes Balears que s'han de desplaçar fora de l'illa on es troba el seu domicili familiar per cursar estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos, segons l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

S'especifica al punt 6 de l'annex de la convocatòria:

6.1 Per poder obtenir l'ajuda s'han de complir els requisits generals següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o d'algun estat membre de la Unió Europea. Les persones estrangeres no comunitàries han d'acreditar la condició de residents. Queden excloses de concórrer-hi les que es trobin en situació d'estada.

b) Tenir el domicili familiar a les Illes Balears. A aquest efecte, s'entén que tenen el domicili familiar a les Illes Balears les persones que tenen veïnatge administratiu a qualsevol dels municipis de les Illes Balears.

c) Cursar 42 crèdits o més d'una titulació superior artística oficial durant l'any acadèmic 2017-2018.

d) Cursar els ensenyaments oficials a un centre, públic o privat, ubicat a algun dels països de la Unió Europea (UE-28): Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, els Països Baixos, Polònia, Portugal, el Regne Unit, la República Txeca, Romania, Suècia o Xipre.

6.2. Per poder obtenir l'ajuda s'han de complir els requisits següents, referents al rendiment acadèmic del curs anterior:

a) Els sol·licitants que es matriculin per primera vegada del primer curs d'uns ensenyaments artístics superiors han d'acreditar haver obtingut en la prova o curs d'accés una puntuació igual a 6,50 punts o superior.

b) Els sol·licitants de beca del segon curs o dels posteriors han d'haver superat, durant l'any acadèmic 2016-2017, un 90 % dels crèdits de què es varen matricular.

En qualsevol cas, la persona sol·licitant s'havia d'haver matriculat, com a mínim, de 42 crèdits el curs 2016-2017. No es tenen en compte a l'efecte d'acreditar aquest requisit els crèdits convalidats, reconeguts o transferits.

6.3. Resten excloses d'aquesta convocatòria:

a) Les persones que cursin ensenyaments universitaris.

b) Les persones que cursin estudis corresponents a títols propis.

c) Les persones que cursin estudis corresponents a un doctorat.

d) Les persones que cursin estudis de les modalitats a distància, en línia o virtual.

e) Les persones que cursin estudis específics i obligatoris de preparació o especialització per a l'exercici professional que no siguin màsters oficials en ensenyaments artístics.

Documentació a presentar

S'especifica al punt 8 de l'annex de la convocatòria:

Per tramitar la sol·licitud, la persona interessada ha de presentar la documentació següent:

a) L'imprès de sol·licitud emplenat i signat degudament per la persona sol·licitant.

b) En el cas d'alumnes estrangers, una fotocòpia del passaport.

c) En el cas d'alumnes estrangers, una fotocòpia del número d'identificació de l'estranger (NIE).

d) En el cas d'alumnes estrangers no comunitaris, una fotocòpia de la targeta de residència.

e) En el cas que no s'autoritzi l'Administració a comprovar les dades d'empadronament, un certificat d'empadronament que acrediti el veïnatge administratiu de la persona sol·licitant a un municipi de les Illes Balears.

f) En el cas que no s'autoritzi l'Administració a comprovar les dades referents al gaudi de beques de la base de dades del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, un certificat emès pel centre d'ensenyament que acrediti que la persona sol·licitant no ha rebut cap beca del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

g) Una fotocòpia de l'imprès de la matrícula dels ensenyaments artístics superiors corresponent a l'any acadèmic 2017-2018 en què consti la titulació cursada i el nombre de crèdits de què s'ha matriculat, que ha de ser igual a 42 o superior. No es tindran en compte els crèdits convalidats, reconeguts o transferits.

h) Els originals segellats pel banc o una còpia compulsada dels rebuts de l'entitat financera que acreditin el pagament complet de la matrícula dels estudis per als quals se sol·licita l'ajuda, així com del total de la resta de despeses acadèmiques en el cas de centres privats.

i) En el cas que la persona sol·licitant s'hagi matriculat del primer curs d'uns estudis artístics oficials, una fotocòpia compulsada del resultat de les proves o del curs d'accés.

j) En el cas que la persona sol·licitant s'hagi matriculat del segon curs o dels posteriors, un certificat acadèmic complet original o fotocòpia compulsada o un certificat emès pel centre a l'efecte de sol·licitar una beca original o fotocòpia compulsada o una còpia impresa de l'expedient personal amb el segell original del centre (no s'admeten fotocòpies simples o impressions sense segellar) en què constin les assignatures de què es va matricular el curs acadèmic 2016-2017, amb el nombre de crèdits i les qualificacions obtingudes.

k) Una declaració responsable de veracitat de les dades bancàries del compte del qual l'alumne és titular o cotitular (annex 2) degudament emplenada i signada pel sol·licitant.

l) En els casos 4 i 6 prevists en el punt 5 d'aquest annex, l'original o una còpia compulsada del certificat pertinent del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, de l'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears o de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears, segons els estudis de què es tracti.

m) Qualsevol altre document que l'Administració sol·liciti perquè el considera necessari per verificar el compliment i l'efectivitat de les condicions de concessió de l'ajuda.

Models:

Termini màxim

Des del 13 d'abril fins al 15 de juny del 2018

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177766 - Fax: 971176873

(dguniversitat@dguni.caib.es)

X

Esmena de documentació

Requisits

Aportar la documentació per esmenar la sol·licitud que s'especifica a cada un dels sol·licitants que consten a l'Annex 1 de l'informe.

Documentació a presentar

Annex 1: Llistat de persones amb documentació pendent.

Documentació a aportar segons cada cas:

A.1. Manca la signatura del sol·licitant a la sol·licitud o és una fotocòpia.

A.2. Manca aportar una còpia de la sol·licitud segellada per correus.

B.1. Manca presentar una fotocòpia del passaport.

C.1. Manca presentar una fotocòpia del NIE.

D.1 Manca presentar una fotocòpia de la targeta de residència.

G.1. Manca la fotocòpia de l'imprès de la matrícula dels ensenyaments artístics superiors corresponent al curs acadèmic 2017-2018 complet.

G.2. Manca la fotocòpia de l'imprès de la matrícula dels ensenyaments artístics superiors corresponent al curs acadèmic 2016-2017 complet.

H.1. El justificant de pagament no està segellat pel banc

H.2. Manca el rebut amb el segell del banc que acredita el pagament o és una fotocòpia que no està acarada.

H.3. Manca el rebut amb el segell del banc que acredita el pagament complet (s'ha acreditat parcialment).

H.4. Manca acreditar el pagament de la resta de despeses acadèmiques (en el cas de centre privats).

H.5. Manca compulsar la còpia del justificant de pagament.

I.1. La butlleta amb el resultat de les proves d'accés no està segellada pel centre d'ensenyaments artístics superiors.

I.2. Manca la fotocòpia compulsada de les notes de les proves o ensenyaments que permeten l'accés als ensenyaments artístics superiors.

I.3. Manca compulsar la fotocòpia de la butlleta amb el resultat de les proves d'accés als ensenyaments artístics superiors.

*J.1. El certificat acadèmic del curs 2016-2017 no està segellat pel centre d'ensenyaments artístics superiors.

*J.2. Manca el certificat acadèmic del curs 2016-2017 segellat pel centre d'ensenyaments artístics superiors.

*J.3. Manca compulsar la fotocòpia del certificat acadèmic del curs 2016-2017 segellat pel centre d'ensenyaments artístics superiors.

*J.4. Manca el certificat acadèmic del curs 2016-2017 complet i segellat pel centre d'ensenyaments artístics superiors.

*J.5. Manca el certificat acadèmic segellat pel centre d'ensenyaments artístics superiors que acrediti la nota mitjana dels estudis previs que donen accés al màster.

*J.6. Manca el certificat acadèmic segellat pel centre d'ensenyaments artístics superiors que acrediti la nota mitjana del primer curs del màster.

*J.7 El certificat acadèmic que acrediti la nota mitjana dels estudis previs que donen accés al màster no està segellat pel centre d'ensenyaments artístics superiors.

*J.8 Manca compulsar la fotocòpia del certificat acadèmic segellat pel centre d'ensenyaments artístics superiors que acrediti la nota mitjana del primer curs del màster.

*J.9 Manca el certificat acadèmic del curs 2016-2017, segellat pel centre d'ensenyaments artístics superiors, dels estudis d'origen objecte de reconeixement en els estudis que es cursen 2017 - 2018.

K.1. Manca la declaració responsable de les dades bancàries del compte del qual l'alumne és titular signada pel sol·licitant o se n'ha presentat una fotocòpia.

K.2. En la declaració responsable de les dades bancàries del compte del qual l'alumne és titular, signada pel sol·licitant, el número de compte bancari és incomplet.

K.3. En la declaració responsable de les dades bancàries del compte del qual l'alumne és titular, no està signada pel sol·licitant.

K.4. En la declaració responsable de les dades bancàries l'alumne no és titular del compte.

L.1. Manca el certificat del centre d'ensenyaments artístics superiors (original o una fotocòpia compulsada) que acredita que els estudis es cursen a una altra comunitat autònoma per raó de la limitació de places.

L.2. Manca compulsar la fotocòpia del certificat del centre d'ensenyaments artístics superiors que acredita que els estudis es cursen a una altra comunitat autònoma per raó de la limitació de places.

P.2. Manca el certificat que acredita l'empadronament a un municipi de les Illes Balears.

R.1. Manca el certificat de la universitat que acredita que la persona sol·licitant no gaudeix de cap beca del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

Models:

Termini màxim

Des de la data de publicació a la pàgina web http://dguni.caib.es fins al 21 de setembre de 2018.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177766 - Fax: 971176873

(dguniversitat@dguni.caib.es)