Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts per a despeses derivades del programa de seguiment esportiu de les federacions esportives de les Illes Balears, any 2018

L'objecte de la convocatòria és atendre les necessitats de les federacions esportives de les Illes Balears del desenvolupament del programa de seguiment esportiu de l'any 2018.

Els programes de seguiment esportiu tenen per objecte millorar la qualificació tècnica, física i psicològica dels esportistes en període d'iniciació i perfeccionament esportiu, així com permetre la detecció precoç de talents a la pràctica d'una modalitat esportiva específica.

Persones destinatàries

Poden ser beneficiaris d'aquestes subvenciones les federacions esportives de les Illes Balears legalment reconegudes i inscrites en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos comptadors des de l'acabament del període de presentació de les sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Cultura, Participació i Esports

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

El beneficiari de l'ajut és l'encarregat de fer els tràmits necessaris per presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació exigida, dins el termini establert.

Les sol·licituds, segons el model de sol·licitud normalitzat, han d'anar adreçades a la Direcció General d'Esports i Joventut de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.

L'imprès normalitzat de sol·licitud i els diferents annexos necessaris per sol·licitar la subvenció es poden aconseguir per Internet a la pàgina web de la Direcció General d'Esports i Joventut o a les dependències de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.

Les sol·licituds s'han de presentar en el termini que fixa l'apartat setè de l'annex 1 d'aquesta Resolució al Registre de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, a qualssevol de les seves delegacions o a qualsevol altre lloc dels que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Documentació a presentar

a) Imprès de sol·licitud emplenat i signat adequadament, en el qual constin les dades del beneficiari (annex 2).

b) Declaració responsable de l'entitat sol·licitant que acrediti que no es troba inclosa en cap dels supòsits de prohibició o d'incompatibilitat per ser beneficiària de la subvenció de conformitat amb la normativa aplicable.

c) Declaració responsable de tots els ajuts i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionada amb la sol·licitud.

d) Donat cas que no siguin perceptors de la Comunitat Autònoma, una declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades, tal com preveu el Decret 6/2013, de 17 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius o un document bancari que acrediti la titularitat del compte. L'imprès normalitzat esmentat es podrà obtenir a la seu o a la pàgina web de la Direcció General d'Esports i Joventut.

e) Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. L'òrgan instructor ha d'aportar d'ofici aquest certificat.

f) Certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda de l'Estat i amb la Seguretat Social.

g) No obstant això, en el cas de subvencions de quantia igual o inferior a 3.000,00 euros, els certificats esmentats es poden substituir per una declaració responsable de l'entitat sol·licitant que es troba al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda de l'Estat i la Seguretat Social.

h) Pressupost d'ingressos i despeses del projecte, depenent de les línies de subvenció incloses a la sol·licitud:

- Ajuts per a despeses de l'activitat ordinària de les federacions: còpia del darrer pressupost d'ingressos i despeses degudament aprovat per l'entitat o, en cas que encara no s'hagi aprovat, avantprojecte de pressupost previst per presentar a l'assemblea.

- Ajuts per a programes de seguiment i tecnificació: pressupost d'ingressos i despeses del projecte del programa de seguiment o tecnificació, incloent només les despeses subvencionables.

i) Annex 3 emplenat amb la informació de llicències tramitades al 2017, i clubs i equips en actiu al 2018, així com la llista de les competicions oficials organitzades per la federació durant el període subvencionat.

j) Documentació addicional, només en el cas d'ajuts per a programes de seguiment i programes de tecnificació:

- Document del programa de seguiment o tecnificació esportiva d'acord amb les especificacions establertes en l'annex 4.

- Documents justificatius que certifiquin la formació del personal tècnic esportiu contractat per als programes de seguiment o tecnificació:

· Còpia del DNI.

· Còpia compulsada de document que vinculi al tècnic amb el programa de seguiment o tecnificació.

· Còpia compulsada del títol o certificat que acrediti la formació requerida.

Models:

Termini màxim

27 d'abril de 2018

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Cultura, Participació i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Administració Esportiva

C. de l'Uruguai, s/n (Palma Arena).

(aamengual@esports.caib.es)