Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Obtenir còpia d'una comunicació d'obertura ja registrada

Obtenir còpia d'una comunicació d'obertura o de represa d'activitat ja registrada. Es pot obtenir la comunicació inicial o una comunicació modificada.

Persones destinatàries

Les persones o empreses sol·licitants d'una comunicació d'obertura

Termini per a resoldre i notificar

automàtic

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral

Tràmits

X

Sol·licitud de còpia

Requisits

Es sol·liciten les següents dades:

- DNI o CIF del sol·licitant de la comunicació d'obertura inicial

- Número de registre d'entrada de la comunicació d'obertura (en format LxxExxxxx/any) o la data d'inici de l'activitat

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Autòmatic

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900 - Fax: 971176825

(amoragues@dgtreslab.caib.es)