Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Posada en marxa d'una instal·lació juvenil a les Illes Balears

Presentació d'una declaració responsable per a la posada en marxa d'una instal·lació juvenil i per inscriure's en el Cens de la Xarxa d'Instal·lacions Juvneils de les Illes Balears

Persones destinatàries

Persones físiques i jurídiques interessades a posar en marxa una instal·lació juvenil

Termini per a resoldre i notificar

No n'hi ha. La presentació de la declaració responsable permet iniciar l'activitat

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Servei de Joventut

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Declaració responsable de posada en marxa d'instal·lació juvenil

Requisits

Presentar la declaració responsable abans de la posada en marxa

Documentació a presentar

En cas de persona jurídica, còpia del NIF, de l'escriptura de constitució o estatuts i memòria descriptiva de la instal·lació. En cas de persona física, indicació del DNI i memòria descriptiva de la instal·lació

Models:

Termini màxim

No n'hi ha

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Joventut

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Joventut

C/ de l'Uruguai, s/n Palma Arena. Tel.: 971178999 - Fax: 971176957

(sriba@dgjovent.caib.es)