Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procés admissió a Batxillerat 2018-2019

L'objectiu d'aquest procés d'admissió és permetre la incorporació als estudis de Batxillerat del sistema educatiu de les Illes Balears, a centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics, als alumnes que no disposen encara de cap plaça escolar en un d'aquests centres.

També permet sol·licitar un canvi de centre als alumnes que, ja disposant d'una plaça escolar en un centre públic o concertat, volen canviar de centre.

Persones destinatàries

1) Alumnes que no disposen d'una plaça en un centre públic o concertat, pels estudis de Batxillerat, i volen obtenir-ne una.

2) Alumnes que, ja disposant d'una plaça de Batxillerat en un centre públic o concertat, desitgen un canvi de centre.

Termini per a resoldre i notificar

16 de juliol de 2018, pels alumnes que compleixen els requisits al juny.

10 de setembre, pels alumnes que compleixen els requisits al setembre.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Pot trobar tota la informació a la web http://escolaritzacio.caib.es

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

Tràmits

X

Sol·licitud d'admissió

Requisits

Per als alumnes que participen al procés de juny, tenir els requisits acadèmics exigits o tenir el resguard d'haver sol·licitat la corresponent homologació d'estudis estrangers.

Per als alumnes que participen al procés de setembre, estar pendent de la convocatòria d'examens de setembre per obtenir els requisits acadèmics exigits, o preveure que abans del 7 de setembre de 2018 es disposarà del resguard d'haver sol·licitat la corresponent homologació d'estudis estrangers.

Documentació a presentar

a) Sol·licitud emplenada i signada pels pares, mares o tutors de l'alumne o alumna.

b) Còpia del DNI o NIE de l'alumne, si en té. (obligatori per a majors de 14 anys)

c) Còpia del DNI o NIE dels pares, mares o tutors legals.

d) Còpia del llibre de família, inclosa la pàgina on figura l'alumne/a.

e) Declaració jurada, en cas que a la sol·licitud només hi consti una sola signatura i no s'hagi justificat documentalment la pàtria potestat exclusiva.

e) Altra documentació a efectes de barem (consultar els annexos 5, 6 i 7 de la resolució).

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

26 de juny de 2018

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177768 - Fax: 971176905

(escolaritzacio@caib.es)