Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procés d'admissió a EI, EP, ESO i Ed. Especial 2018-2019

L'objectiu d'aquest procés d'admissió és permetre la incorporació al sistema educatiu de les Illes Balears, a centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics, als alumnes que no disposen encara de cap plaça escolar en un d'aquests centres.

També permet sol·licitar un canvi de centre als alumnes que, ja disposant d'una plaça escolar en un centre públic o concertat, volen canviar de centre.

Persones destinatàries

1) Alumnes que s'incorporen al curs de 4t d'educació infantil.

2) Alumnes que volen optar a una plaça d'educació especial.

3) Alumnes que no disposen d'una plaça en un centre públic o concertat i volen obtenir-ne una.

4) Alumnes que, ja disposant d'una plaça en un centre públic o concertat, desitgen un canvi de centre.

Termini per a resoldre i notificar

21 de juny de 2018, amb la publicació de les llistes definitives

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Pot trobar tota la informació a la web http://escolaritzacio.caib.es

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

Tràmits

X

Sol·licitud d'admissió

Requisits

En cas de ja estar escolaritzat en algun centre educatiu de l'estat espanyol, tenir els requisits acadèmics exigits, o estar en situació d'obtenir-los, per a l'accés al curs sol·licitat.

En cas de nova incorporació al sistema educatiu espanyol, tenir l'edat exigida per a l'accés al curs sol·licitat.

Documentació a presentar

a) Sol·licitud emplenada i signada pels pares, mares o tutors de l'alumne o alumna.

b) Còpia del DNI o NIE de l'alumne, si en té. (obligatori per a majors de 14 anys)

c) Còpia del DNI o NIE dels pares, mares o tutors legals.

d) Còpia del llibre de família, inclosa la pàgina on figura l'alumne/a.

e) Declaració jurada, en cas que a la sol·licitud només hi consti una sola signatura i no s'hagi justificat documentalment la pàtria potestat exclusiva.

e) Altra documentació a efectes de barem (consultar els annexos 5, 6 i 7 de la resolució).

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

16 de maig de 2018

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177768 - Fax: 971176905

(escolaritzacio@caib.es)

Observacions

LES SOL·LICITUDS D'EDUCACIÓ ESPECIAL PER A CENTRES ESPECÍFICS NOMÉS ES PODEN REALITZAR EN PAPER.

X

Llistat provisional i presentació de reclamacions

Requisits

Haver presentat una sol·licitud d'admissió al segon cicle d'educació infantil, primària o secundària

Documentació a presentar

Reclamació al centre escollit en primera opció

Termini màxim

del 6 al 8 de juny, al centre escollit en primera opció

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177768 - Fax: 971176905

(escolaritzacio@caib.es)

Observacions

Els llistats estan publicats al centre escollit en primera opció, únics llistats vàlids.

També es poden consultar a través de la web escolarització.caib.es

X

Llistes definitives

Requisits

Haver participat en el procés d'admissió per a l'obtenció d'una plaça escolar

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Contra la llista definitiva d'alumnes admesos es pot interposar recurs d'alçada davant la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la publicació de la llista.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177768 - Fax: 971176905

(escolaritzacio@caib.es)

Observacions

Els llistats definitius, únics documents vàlids, es troben disponibles en el centre educatiu de la primera opció.