Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procés d'adscripció a EP i ESO 2018-2019

L'objectiu del procés d'adscripció és permetre als alumnes que, no podent continuar els estudis d'educació primària o educació secundària al centre on estan actualment matriculats per falta d'oferta, han de passar a un altre centre de la seva línia d'adscripció.

L'adscripció pot ser directa si només es té un únic centre de destí (no és necessària la presentació de cap sol·licitud) o múltiple si es pot escollir entre més d'un centre (es necessària la presentació d'una sol·lcitud).

Les línies d'adscripció venen regulades per la resolució anual.

Persones destinatàries

Alumnes de 6è d'educació infantil, 6è d'educació primària, de centres incomplets d'infantil i primària que necessiten continuar els seus estudis en un altre centre per falta d'oferta en el centre on estan actualment matriculats, sempre que aquest centre tengui designat el centre o centres adscrits, mitjançant resolució.

Termini per a resoldre i notificar

Dia 9 de maig de 2018, amb la publicació de les llistes definitives

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Pot trobar tota la informació a la web http://escolaritzacio.caib.es

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

Tràmits

X

Sol·licitud d'adscripció

Requisits

a) Estar matriculat en un centre sostingut totalment o parcialment amb fons públics

b) Que el centre on s'està matriculat tingui oferta nul·la o insuficient pel curs al que s'ha de matricular l'alumne o alumna.

c) Que estigui regulada a la resolució l'adscripció dels centres afectats (origen i destí).

Documentació a presentar

a) Sol·licitud emplenada i signada pels pares, mares o tutors de l'alumne o alumna.

b) Còpia del DNI o NIE de l'alumne, si en té. (obligatori per a majors de 14 anys)

c) Còpia del DNI o NIE dels pares, mares o tutors legals.

d) Còpia del llibre de família, inclosa la pàgina on figura l'alumne/a.

e) Declaració jurada, en cas que a la sol·licitud només hi consti una sola signatura i no s'hagi justificat documentalment la pàtria potestat exclusiva.

e) Altra documentació a efectes de barem (consultar els annexos 5, 6 i 7 de la resolució).

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

13 d'abril de 2018

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177768 - Fax: 971176905

(escolaritzacio@caib.es)

X

Publicació llistes provisional i presentació reclamacions

Requisits

Haver presentat una sol·licitud al procés d'adscripció a EP i ESO

Documentació a presentar

Reclamació al centre escollit en primera opció

Models:

Termini màxim

3 dies a comptar des de la publicació de les llistes provisionals

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177768 - Fax: 971176905

(escolaritzacio@caib.es)

Observacions

Les llistes estan publicades al centre escollit en primera opció i al centre d'origen de l'alumne.

X

Publicació llistes definitives

Requisits

Haver presentat una sol·licitud al procés d'adscripció EP i ESO

Documentació a presentar

recurs d'alçada davant el director general de Planificació, Ordenació i Centres

Termini màxim

1 mes comptador des de l'endemà de la publicació de les llistes definitives

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177768 - Fax: 971176905

(escolaritzacio@caib.es)

Observacions

Les llistes estan publicades publicades al centre escollit en primera opció a la sol·licitud