Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes de mobilitat i desplaçament per al curs acadèmic 2017-2018.

L'objecte d'aquestes ajudes és doble:

- Facilitar la mobilitat internacional d'alumnes de les Illes Balears que cursen estudis universitaris oficials i participen en programes institucionals de mobilitat que permeten dur a terme part d'aquests estudis a centres estrangers d'ensenyament superior dins l'àmbit dels territoris integrats a l'Euroregió Pirineus Mediterrània durant l'any acadèmic 2017-2018.

- Compensar part del cost del desplaçament dels alumnes de les Illes Balears que, atès el fet insular, s'han de desplaçar i han de residir fora de l'illa on es troba el seu domicili familiar per cursar estudis universitaris a Espanya o qualsevol altre país de la Unió Europea (UE-28) durant l'any acadèmic 2017-2018.

NOVETAT:

Publicació de la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 31 d'octubre de 2018 per la qual es concedeixen ajudes de mobilitat dins l'àmbit de l'Euroregió Pirineus Mediterrània i ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que han cursat estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant l'any acadèmic 2017-2018 (BOIB núm.140, de 8 de novembre)

El 18 d'octubre de 2018 es va publicar a la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior la Proposta de Resolució de concenssió de les ajudes de mobilitat dins l'àmbit de l'Euroregió Pirineus Mediterrània i de les ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que han cursat estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant el curs acadèmic 2017-2018 i es va obrir el termini pertinent per presentar-hi al·legacions.

El 31 d'octubre de 2018, es va emetre un informe en relació a les al·legacions presentades. Aquest informe consta a l'expedient.

Es concedeixen les ajudes de mobilitat dins l'àmbit de l'Euroregió Pirineus Mediterrània i les ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que han cursat estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant el curs acadèmic 2017-2018 a les persones sol·licitants que consten en l'Annex 1.

Les sol·licituds presentades per les persones beneficiàries compleixen els requisits establerts i presenten la documentació completa exigida en la convocatòria.

L'import de l'ajuda per el curs acadèmic 2017 - 2018 és de 600,00 euros.

Annex 1: Persones a les quals es concedeixen ajudes de mobilitat dins l'àmbit de l'Euroregió Pirineus Mediterrània i ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant l'any acadèmic 2017-2018.

S'exclouen les sol·licituds d'ajudes de mobilitat dins l'àmbit de l'Euroregió Pirineus Mediterrània i d'ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que han cursat estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant el curs acadèmic 2017-2018 a les persones sol·licitants que consten en l'Annex 2.

Els motius d'exclusió s'indiquen en l'Annex 3.

Annex 2: Persones excloses de l'ajuda.

Annex 3: Codificació de les causes d'exclusió.

Termini per l'interposació de recursos: Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar:

- Recurs potestatiu de reposició davant del conseller d'Educació i Universitat: Un mes comptador des de l'endemà de la publicació de la Resolució.

- Recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears: Dos mesos comptador des de l'endemà de la publicació de la Resolució.

Persones destinatàries

Estudiants universitaris residents a les Illes Balears que s'han de desplaçar fora de l'illa on es troba el seu domicili familiar per cursar estudis universitaris oficials.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos, segons l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

1. Per poder obtenir una de les ajudes d'aquesta convocatòria, s'han de complir els requisits generals següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o d'algun estat membre de la Unió Europea. Les persones estrangeres no comunitàries han d'acreditar la condició de residents. Queden excloses de concórrer-hi les que es trobin en situació d'estada.

b) Tenir el domicili a les Illes Balears. A aquest efecte, s'entén que tenen el domicili familiar a les Illes Balears les persones que tenen veïnatge administratiu a qualsevol dels municipis de les Illes Balears.

c) Cursar 42 crèdits o més d'una única titulació universitària oficial durant l'any acadèmic 2017-2018. En el cas de sol·licitants que cursin estudis corresponents a una programació conjunta d'ensenyaments oficials (PCEO) o doble grau, els crèdits poden ser de qualsevol de les dues titulacions que componen la PCEO.

d) Cursar els estudis a una universitat pública o privada ubicada a algú dels països de la Unió Europea (UE-28): Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, els Països Baixos, Polònia, Portugal, el Regne Unit, la República Txeca, Romania, Suècia o Xipre.

2. Per poder obtenir l'ajuda, s'han de complir els requisits següents, referents al rendiment acadèmic del curs 2016-2017:

a) Els sol·licitants que tenguin el títol de batxiller, que accedeixin a la universitat mitjançant la prova d'accés i que es matriculin per primera vegada del primer curs d'uns estudis de grau han d'acreditar una nota d'accés a la universitat igual o superior a 5,5 punts -sense comptar-hi la qualificació obtinguda en la fase d'admissió o, si és el cas, en la fase específica-, calculada d'acord amb la fórmula següent: 0,6 NMB + 0,4 PBAU (on NMB és la nota mitjana de batxillerat i PBAU, la qualificació de la prova de batxillerat per l'accés a la universitat o, si és el cas, al qualificació de la fase general).

En les vies d'accés a la universitat restants també es requereix una nota mínima de 5,50 punts en la prova o en l'ensenyament que permeti accedir a la universitat.

b) Els sol·licitants de beca del segon curs o dels posteriors han d'haver superat durant el curs acadèmic 2016-2017, segons la branca de coneixement a la qual pertanyin els estudis, els percentatges de crèdits de què es varen matricular que s'indiquen a continuació:

- Arts i humanitats: 90%;

- Ciències: 65 %;

- Ciències socials i jurídiques: 90 %;

- Ciències de la salut: 80 %;

- Enginyeria o Arquitectura: 65 %.

En qualsevol cas, el curs 2016-2017 la persona sol·licitant s'havia d'haver matriculat, com a mínim, de 42 crèdits d'una única titulació oficial universitària. En el cas de sol·licitants que cursaven estudis corresponents a una programació conjunta d'ensenyaments oficials (PCEO) o doble grau, els crèdits poden ser de qualsevol de les dues titulacions que componen la PCEO.

A l'efecte d'acreditar aquest requisit, no es tenen en compte els crèdits convalidats, reconeguts o transferits.

c) Els sol·licitants de beca per a estudis de màster han de complir els requisits acadèmics següents:

- Els estudiants de primer curs de màster que habiliten o que són una condició necessària per a l'exercici d'una professió regulada han d'acreditar una nota mitjana de 6,50 punts en els estudis previs que donen accés al màster. Pel que fa als restants estudis de màster, han d'acreditar una nota mitjana de 7,00 punts. Les notes mitjanes procedents d'estudis d'ensenyaments tècnics (branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura) s'han de multiplicar pel coeficient 1,17.

- Els estudiants de segon curs de màster que habiliten o que són una condició necessària per a l'exercici d'una professió regulada han d'acreditar una nota mitjana del primer curs de 6,50 punts. En el cas dels restants estudis de màster, han d'acreditar una nota mitjana de 7,00 punts.

En tot cas, a més de les notes mitjanes fixades en els apartats anteriors, els sol·licitants de beca per al segon curs d'un màster han d'acreditar que han superat tots els crèdits de què s'havien matriculat el primer curs. Aquest mateix criteri s'aplica també als casos d'estudiants amb una discapacitat igual al 65 % o superior als quals s'havia reduït la càrrega lectiva.

A més, el nombre mínim de crèdits de què s'havien d'haver matriculat els sol·licitants el curs 2016-2017 és el que, per a cada cas, s'indica en el punt b) anterior.

3. En el cas dels sol·licitants que durant el curs 2016-2017 no es varen matricular d'ensenyaments universitaris oficials, els requisits de rendiment acadèmic i de matrícula s'entenen referits al darrer any acadèmic cursat.

4. Per poder optar a l'ajuda de mobilitat dins l'àmbit de l'Euroregió Pirineus Mediterrània (euroxecs) s'han de complir els requisits addicionals següents:

a) El sol·licitant ha de participar durant l'any acadèmic 2017-2018 en un programa institucional de mobilitat internacional per a alumnes universitaris, preferentment a través d'una convocatòria pública i competitiva, amb una estada mínima de tres mesos i una dedicació docent mínima de 24 crèdits.

b) S'ha d'haver signat un acord d'estudis definitiu (final study programme, final learning agreement o similar) o un document de correspondència equivalent entre la universitat espanyola d'origen i el centre estranger d'ensenyament superior de destinació per a una estada igual a tres mesos o superior i una dedicació docent mínima de 24 crèdits duran l'any acadèmic 2017-2018.

Resten EXCLOSES d'aquesta convocatòria:

a) Les persones que cursin ensenyaments artístics superiors, com a estudis de música, de dansa i d'art dramàtic, de conservació i restauració de béns culturals i d'arts plàstiques i disseny.

b) Les persones que cursin estudis corresponents a títols propis de les universitats.

c) Les persones que cursin estudis corresponents a un doctorat.

d) Les persones que cursin estudis de les modalitats a distància, en línia o virtual. Això no obstant, s'inclouen en aquesta convocatòria els alumnes de la Universitat Nacional a Distància residents a Menorca, Eivissa o Formentera que s'hagin de desplaçar a Mallorca per fer pràctiques de laboratori obligatòries.

e) Les persones que cursin estudis específics i obligatoris de preparació o especialització per a l'exercici professional que no siguin màster universitaris oficials.

Documentació a presentar

Per tramitar la sol·licitud, s'ha de presentar la documentació següent:

a) L'imprès de sol·licitud emplenat i signat degudament per la persona sol·licitant.

b) En el cas d'alumnes estrangers, una fotocòpia del passaport i del número d'identificació de l'estranger (NIE).

c) En el cas d'alumnes estrangers no comunitaris, una fotocòpia de la targeta de residència.

d) En el cas que no s'autoritzi l'Administració a comprovar les dades d'empadronament, un certificat d'empadronament que acrediti el veïnatge administratiu de la persona sol·licitant a un municipi de les Illes Balears.

e) En el cas que no s'autoritzi l'Administració a comprovar les dades referents al gaudi de beques de la base de dades del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, un certificat emès pel centre d'ensenyament que acrediti que la persona sol·licitant no ha rebut cap beca del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

f) Una fotocòpia de l'imprès de la matrícula universitària corresponent a l'any acadèmic 2017-2018 en què consti la titulació cursada per la persona sol·licitant i el nombre de crèdits de què s'ha matriculat, que ha de ser igual a 42 o superior, sense tenir en compte els crèdits convalidats, reconeguts o transferits.

g) Els originals segellats pel banc o una còpia compulsada dels rebuts de l'entitat financera que acreditin el pagament complet de la matrícula dels estudis per als quals se sol·licita l'ajuda, així com del total de la resta de despeses acadèmiques en el cas d'universitats privades o de centres adscrits a universitats públiques o privades.

h) En el cas que la persona sol·licitant s'hagi matriculat del primer curs d'uns estudis de grau, una fotocòpia compulsada del resultat de les proves d'accés a la universitat. En el cas d'accedir a la universitat per altre vies, una fotocòpia compulsada de la nota de la prova o l'ensenyament que permeti l'accés a la universitat.

i) En el cas que la persona sol·licitant s'hagi matriculat del segon curs o dels posteriors, un certificat acadèmic complet - original o fotocòpia compulsada- o un certificat emès per la universitat a l'efecte de sol·licitar una beca - original o fotocòpia compulsada- o una còpia impresa de l'expedient personal amb el segell original de la universitat (no s'admeten fotocòpies simples o impressions sense segellar) en què constin les assignatures de què es va matricular el curs acadèmic 2016-2017, amb el nombre de crèdits i les qualificacions obtingudes.

En el cas que la persona sol·licitant s'hagi matriculat del primer curs d'uns estudis de màster, també hi ha de constar la nota mitjana dels estudis que donen accés al màster.

j) Una declaració responsable de veracitat de les dades bancàries del compte del qual l'alumne és titular o cotitular (annex 2) degudament emplenada i signada pel sol·licitant.

k) En els casos corresponents a les categories 6a i 8a previstes en el punt 5.1 d'aquest annex, l'original o una còpia compulsada del certificat de la Universitat de les Illes Balears que acredita que no ha obtingut plaça.

l) En el cas d'alumnes de la Universidad Nacional d'Educació a Distància, un certificat emès pel centre que justifiqui la necessitat de desplaçar-se per fer les pràctiques de laboratori obligatòries de les assignatures de qué s'han matriculat.

m) Qualsevol altre document que l'Administració sol·liciti perquè el considera necessari per verificar el compliment i l'efectivitat de les condicions de concessió de l'ajuda.

2. En el cas de sol·licituds d'ajudes per a la mobilitat dins l'Euroregió, la persona interessada ha de presentar, a més, la documentació addicional següent:

a) Una fotocòpia compulsada del document que acrediti que participa en un programa internacional de mobilitat per a alumnes universitaris durant l'any acadèmic 2017-2018, expedit per la universitat espanyola d'origen, amb indicació del centre estranger d'ensenyaments superior de destinació, la durada de l'estada (que ha de ser igual a tres mesos o superior) i la denominació exacta del programa.

b) Si es tracta d'un programa de mobilitat de caràcter intern de la universitat d'origen i/o sense convocatòria pública i competitiva, la documentació reguladora de les condicions per participar-hi.

c) Una fotocòpia compulsada de l'acord d'estudis definitiu (final study programme, final learning agreement o similar) o del document de correspondència equivalent entre la universitat espanyola d'origen i el centre estranger d'ensenyament superior de destinació per a l'any acadèmic 2017-2018 en què consti que cursa 24 crèdits o més a l'estranger.

3. En el cas de sol·licitants matriculats a un país que no sigui Espanya, la documentació acreditativa ha d'estar redactada en català, espanyol, alemany, anglès, francès, italià o portuguès.

En el cas que algun document acreditatiu estigui redactat en un idioma diferent dels anteriors i, a partir del conjunt de la documentació, la unitat encarregada de la tramitació administrativa no pugui comprovar el compliment dels requisits, en l'informe a què fa referència l'apartat 12 d'aquest annex s'ha de requerir a la persona sol·licitant que presenti els documents originals en una traducció a qualsevol dels idiomes esmentats en el paràgraf anterior.

Models:

Termini màxim

Des del 4 d'abril fins al 15 de juny de 2018

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o Cl@ve.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177766 - Fax: 971176873

(dguniversitat@dguni.caib.es)

X

Esmena de documentació

Requisits

Aportar la documentació per esmenar la sol·licitud que s'especifica a cada un dels sol·licitants que consten a l'Annex 1 de l'informe.

Documentació a presentar

Annex 1: Llistat de persones amb documentació pendent.

Documentació a aportar segons cada cas:

A.1. Manca la signatura del sol·licitant a la sol·licitud o és una fotocòpia.

A.2. Manca aportar una còpia de la sol·licitud segellada per correus.

B.1. Manca presentar una fotocòpia del passaport.

C.1. Manca presentar una fotocòpia del NIE.

D.1 Manca presentar una fotocòpia de la targeta de residència.

G.1. Manca la fotocòpia de l'imprès de la matrícula universitària corresponent al curs acadèmic 2017-2018 complet.

G.2. Manca la fotocòpia de l'imprès de la matrícula universitària corresponent al curs acadèmic 2016-2017 complet.

H.1. El justificant de pagament no està segellat pel banc.

H.2. Manca el rebut amb el segell del banc que acredita el pagament o és una fotocòpia que no està compulsada.

H.3. Manca el rebut amb el segell del banc que acredita el pagament complet. (S'ha acreditat parcialment.)

H.4. Manca acreditar el pagament de la resta de despeses acadèmiques (en el cas d'universitats adscrites i/o privades).

H.5. Manca compulsar la còpia del justificant de pagament.

H.6. Manca el justificant de pagament del quart semestre segellat pel banc.

H.7. El justificant de pagament no està segellat per la universitat (si el pagament és en efectiu).

H.8. Manca el rebut amb el segell del banc que acredita el pagament complet. (S'ha acreditat un curs diferent del curs objecte de la convocatòria.)

03/08/2018 2

I.1. La butlleta amb el resultat de les proves d'accés no està segellada per la universitat.

I.2. Manca la fotocòpia compulsada de les notes de les proves o ensenyaments que permeten l'accés a la universitat.

I.3. Manca compulsar la fotocòpia de la butlleta amb el resultat de les proves d'accés a la universitat.

I.4. Manca l'acreditació de la credencial d'accés a la universitat.

*J.1. El certificat acadèmic del curs 2016-2017 no està segellat per la universitat.

*J.2. Manca el certificat acadèmic del curs 2016-2017 segellat per la universitat.

*J.3. Manca compulsar la fotocòpia del certificat acadèmic del curs 2016-2017 segellat per la universitat.

*J.4. Manca el certificat acadèmic del curs 2016-2017 complet i segellat per la universitat.

*J.5. Manca el certificat acadèmic segellat per la universitat que acredita la nota mitjana dels estudis previs que donen accés al màster.

*J.6. Manca el certificat acadèmic segellat per la universitat que acredita la nota mitjana del primer curs del màster.

*J.7 El certificat acadèmic que acredita la nota mitjana dels estudis previs que donen accés al màster no està segellat per la universitat.

*J.8 Manca compulsar la fotocòpia del certificat acadèmic segellat per la universitat que acredita la nota mitjana del primer curs del màster.

*J.9 Manca el certificat acadèmic del curs 2016-2017, segellat per la universitat, dels estudis del grau d'origen objecte de reconeixement en els estudis que es cursen el 2017-2018.

K.1. Manca la declaració responsable de les dades bancàries del compte del qual l'alumne és titular signada pel sol·licitant o se n'ha presentat una fotocòpia.

K.2. En la declaració responsable de les dades bancàries del compte del qual l'alumne és titular, signada pel sol·licitant, el número de compte bancari és incomplet.

K.3. La declaració responsable de les dades bancàries del compte del qual l'alumne és titular no està signada pel sol·licitant.

K.4. En la declaració responsable de les dades bancàries l'alumne no és titular del compte.

L.1. Manca el certificat de la UIB (original o una fotocòpia compulsada) que acredita que els estudis es cursen a una altra comunitat autònoma per raó de la limitació de places.

03/08/2018 3

L.2. Manca compulsar la fotocòpia del certificat de la UIB que acredita que els estudis es cursen a una altra comunitat autònoma per raó de la limitació de places.

M. Manca el certificat de la UNED (original o una fotocòpia compulsada) que justifica la necessitat de desplaçar-se per fer les pràctiques de laboratori obligatòries.

N.1. Manca el certificat (original o una fotocòpia compulsada) que acredita que els estudis es cursen en anglès.

N.2. Manca el certificat (original o una fotocòpia compulsada) que acredita que l'alumne està matriculat a un doble grau.

N.3 Manca la fotocòpia de l'imprès de la matrícula del curs 2015-2016.

N.4. Manca un certificat acadèmic segellat i compulsat del curs 2015-2016.

N.5 Manca un certificat acadèmic que acrediti les assignatures i el nombre de crèdits de què es va matricular el sol·licitant el curs 2016-2017.

O.1. Manca la fotocòpia compulsada de l'acord d'estudis definitiu.

P.1. Manca la fotocòpia de l'imprès de la matrícula universitària del doble grau corresponent al curs 2016-2017 i el certificat acadèmic corresponent a les assignatures de Dret cursades durant el curs 2016-2017.

P.2. Manca el certificat que acredita l'empadronament a un municipi de les Illes Balears.

Q.1. Manca una fotocòpia compulsada del document que acredita que el sol·licitant ha participat en un programa internacional de mobilitat per a alumnes universitaris durant l'any acadèmic 2017-2018, expedit per la universitat espanyola d'origen, amb indicació del centre estranger d'ensenyament superior de destinació, la durada de l'estada (que ha de ser igual a tres mesos o superior) i la denominació exacta del programa.

Q.2. Manca una fotocòpia compulsada de l'acord d'estudis definitiu (final study programme, final learning agreement o similar) o del document de correspondència equivalent entre la universitat espanyola d'origen i el centre estranger d'ensenyament superior de destinació per a l'any acadèmic 2017-2018 en què consti que el sol·licitant cursa 24 crèdits o més a l'estranger.

R.1. Manca el certificat de la universitat que acredita que el sol·licitant no gaudeix de cap beca del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

Models:

Termini màxim

Des de la data de publicació a la pàgina web http://dguni.caib.es fins al 21 de setembre de 2018.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o Cl@ve.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177766 - Fax: 971176873

(dguniversitat@dguni.caib.es)

X

Desistiment de les sol·licituds d'ajudes de mobilitat i de desplaçament durant el curs acadèmic 2017-2018

Requisits

Persona interessada

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

- Interposició de recurs potestatiu de reposició davant del conseller d'Educació i Universitat: Un mes comptador des de l'endemà de la publicació al BOIB.

- Interposició de recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears: dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la Resolució al BOIB.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o Cl@ve.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177766 - Fax: 971176873

(dguniversitat@dguni.caib.es)

X

Proposta de concessió o d'exclusió d'ajudes de mobilitat i ajudes de desplaçament durant l'any acadèmic 2017-2018

Requisits

Persona interessada

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

- Termini de presentació d'al·legacions: Deu dies naturals des de la publicació de la Proposta de resolució.

- Termini de renúncia a l'ajuda: Deu dies naturals des de la publicació de la Proposta de resolució.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o Cl@ve.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177766 - Fax: 971176873

(dguniversitat@dguni.caib.es)

X

Concessió d'ajudes de desplaçament i movilidad

Requisits

Persona interessada

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Termini per l'interposació de recursos: Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar:

- Recurs potestatiu de reposició davant del conseller d'Educació i Universitat: Un mes comptador des de l'endemà de la publicació de la Resolució.

- Recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears: Dos mesos comptador des de l'endemà de la publicació de la Resolució.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o Cl@ve.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177766 - Fax: 971176873

(dguniversitat@dguni.caib.es)