Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria per implantar-hi plans d'innovació pedagògica 2018/2019

Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 13 de març de 2018 per la qual es convoca el procés de selecció de centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat per implantar-hi plans d'innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres durant el curs 2018-2019.

L'objecte d'aquesta convocatòria és fomentar l'elaboració i la posada en pràctica de plans d'innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres docents durant el curs 2018-2019 i establir el seguiment, l'assessorament i l'avaluació d'aquests plans, amb l'objectiu d'anar generalitzant gradualment aquesta mesura.

Persones destinatàries

1. Poden participar en aquesta convocatòria tots els centres docents d'educació infantil i primària, d'educació secundària i d'educació especial de titularitat pública dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat que imparteixen ensenyaments no universitaris regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. L'equip directiu és el responsable d'elaborar el projecte inicial del pla, per iniciativa pròpia o a proposta d'un conjunt de membres del claustre de professors que suposi, com a mínim, el 30 % dels membres que el conformen. El director ha de presentar el projecte inicial al claustre de professors i al consell escolar del centre perquè facin les aportacions que considerin adients abans de la redacció definitiva.

3. Una vegada s'hagi elaborat la redacció definitiva del pla, aquest s'ha de sotmetre a l'aprovació del claustre de professors i del consell escolar del centre.

4. Cada centre només pot presentar un únic pla en aquesta convocatòria.

Termini per a resoldre i notificar

19 maig 2018

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Departament de Planificació i Centres

Tràmits

X

Entrega de sol·licitud

Requisits

Per formalitzar la participació en el procés de selecció i documentar l'aplicació dels criteris continguts en l'apartat cinquè d'aquest annex, els centres han de presentar la documentació que s'indica a

continuació, que s'ha de trametre a l'adreça electrònica qualitat@dgplacen.caib.es:

a) L'imprès de sol·licitud oficial (annex 3), que trobareu en format electrònic a la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, emplenat, signat, amb el registre de

sortida del centre i degudament escanejat.

b) El pla d'innovació pedagògica per a la millora educativa del centre, en un únic document en format PDF. El vídeo de presentació pot anar en un enllaç en el document del pla o s'hi pot

adjuntar en suport digital.

c) El certificat, degudament escanejat, que acredita que el claustre de professors i el consell escolar han aprovat la sol·licitud de participació en la convocatòria, en el qual ha de quedar reflectit

el tant per cent de membres que hi donen suport en cada cas.

d) El certificat de la direcció del centre, escanejat, que acredita l'adquisició de compromisos del centre i dels professors, que ha d'incloure, a més:

Els noms dels responsables de l'equip que impulsa el pla i les tasques assumides.

Els noms i els llinatges dels professors compromesos en la formació vinculada al pla d'innovació pedagògica per a la millora educativa del centre per al curs 2018-2019, amb la

indicació del tant per cent que suposen respecte del total del claustre.

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

13/04/2018

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Departament de Planificació i Centres

Contacte

Servei o Secció responsable

Programa de Gestió de Qualitat i Millora Contínua

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177752 - Fax: 971176905

(mperellobeau@dgplacen.caib.es)

Observacions

IMPORTANT: Per formalitzar la participació en el procés de selecció i documentar l’aplicació dels criteris continguts en l’apartat cinquè d’aquest annex, els centres han de presentar la documentació que s’indica a continuació, que s’ha de trametre a l’adreça electrònica qualitat@dgplacen.caib.es:

X

Publicació provisional de centres seleccionats 2018/2019

Requisits

Els centres exclosos disposen d'un termini de cinc dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de les llistes provisionals, per presentar davant la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres les al·legacions que considerin oportunes. En aquest cas no es pot aportar documentació nova. Les al·legacions s'han d'enviar a l'adreça electrònica qualitat@dgplacen.caib.es dins el termini esmentat.

Documentació a presentar

Les al·legacions s'han d'enviar a l'adreça electrònica qualitat@dgplacen.caib.es dins el termini esmentat.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

14/05/2018

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Departament de Planificació i Centres

Contacte

Servei o Secció responsable

Programa de Gestió de Qualitat i Millora Contínua

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177752 - Fax: 971176905

(mperellobeau@dgplacen.caib.es)