Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional

L'objecte d'aquesta convocatòria és concretar els aspectes necessaris per desenvolupar les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu que s'han de dur a terme als centres públics de les Illes Balears l'any 2018.

Persones destinatàries

Totes aquelles persones que compleixen els requisits per participar-hi. En aquest sentit, els requisits són els que s'estableixen en l'article 6 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 6 de març de 2008.

Termini per a resoldre i notificar

Publicació de llistes provisionals d'admesos i exclosos.

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional

Requisits

Els requisits per participar a les proves per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu són els que s'estableixen en l'article 6 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 6 de març de 2008.

Taxes

046 . a. Inscripció per fer la prova lliure de cada mòdul que pertany a cicles de grau mitjà, inclosa l'expedició del certificat que acredita les qualificacions obtingudes: 9,01 euros.

b. Inscripció per fer la prova lliure de cada mòdul que pertany a cicles de grau superior, inclosa l'expedició del certificat que acredita les qualificacions obtingudes: 12,39 euros. - Entitats bancàries col·laboradores o pagament telemàtic

Documentació a presentar

1. La sol·licitud s'ha de formalitzar mitjançant l'imprès oficial per duplicat. Aquest imprès l'han de facilitar tots els centres educatius públics de les Illes Balears que imparteixen ensenyaments de formació professional del sistema educatiu. També es pot trobar l'imprès a la pàgina web de Formació Professional.

2. A la sol·licitud esmentada s'ha d'adjuntar la documentació que sigui d'aplicació d'entre totes les que figuren en l'article 11 de les Instruccions corresponents.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

La inscripció a les proves lliures de tots o d'alguns mòduls que conformen un cicle s'ha de formalitzar del 19 al 28 de març de 2018, ambdós inclosos.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Planificació i Participació

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177773

(macarbonell@dgfpfp.caib.es)