Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de beques formatives per a desocupats aturats de llarga durada i majors de 30 de anys, així com a dones víctimes de violència masclista 2018-2019

Subvenció per a alumnes que cursin especialitats formatives de formació professional per a l'ocupació, per l'import de 21 euros per dia d'assistència.

Persones destinatàries

- Treballadors desocupats majors de 30 anys que tenguin la condició d'aturats de llarga durada.

- Dones víctimes de violència masclista, en situació d'atur.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos des de la data de presentació de la sol·licitud.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Tràmits

X

Sol·licitud de beques

Requisits

- Persones treballadores registrades al SOIB com a demandants d'ocupació aturats, majors de 30 anys i en situació d'atur de llarga durada en el moment d'inici de l'acció formativa que reuneixin les condicions de l'apartat 5 de l'annex 1 de la convocatòria.

- Dones víctimes de violència masclista registrades al SOIB com a demandants d'ocupació que compleixin les condicions de l'apartat 5 de la convocatòria.

Documentació a presentar

- Sol.licitud

- Document D52 (declaració responsable de veracitat de dades bancàries)

- Declaració responsable segons model oficial

La situació de dona víctima de violència masclista s'ha d'acreditar:

- A través de la sentència condemnatòria, durant els 24 mesos posteriors d'haver-se notificat.

- Mitjançant la resolució judicial que acordi mesures cautelars per protegir la víctima o a través de l'ordre de protecció acordada a favor de la víctima, mentre sigui vigent.

- A través de l'informe del ministeri fiscal que indiqui l'existència d'indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, fins que es dicti la resolució sobre l'ordre de protecció.

- Informe dels serveis socials comunitaris o especialitzats que acrediti que la dona és víctima de violència masclista.

Models:

Termini màxim

L'entitat formativa presentarà les sol.licituds al SOIB en el termini de 10 dies hàbils des de la finalització de l'acció formativa o d'un mes en cas de les especialitats formativa d'anglès i alemany.

En el cas que l'acció formativa finalitzi dins 2018 però abans de la publicació de la convocatòria, el centre de formació pot presentar les sol·licituds dels alumnes com a màxim fins el 18/05/2018.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Camí Vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici Rotonda Asima, despatx 21 - Polígon de Son Castelló. Tel.: 971784991 - Fax: 971784942