Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis 2018

Fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis.

Persones destinatàries

Persones físiques i jurídiques, agrupacions de persones físiques o jurídiques privades i comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat jurídica o patrimoni separat que, encara que no tenguin personalitat jurídica, puguin dur a terme les accions que es pretén fomentar.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Comerç i Empresa

Tràmits

X

Sol·licitud de subvenció i declaració responsable de dades, corresponent a la convocatòria de subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis

Requisits

Els Requisits establerts a l'apartat segon de la Resolució.

Documentació a presentar

.

Models:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds finalitza dia 12/06/2018

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Comerç i Empresa

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Comerç

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900 - Fax: 971786826