Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes per a la internacionalització agrupada d'empreses de les Illes Balears a mercats exteriors (2018)

L'objecte d'aquestes ajudes és potenciar l'agrupació i cooperació entre empreses per a la Internacionalització dels seus productes o serveis amb l'execució de projectes, sota l'empara d'una entitat promotora.

Persones destinatàries

Poden ser beneficiàries de les ajudes els autònoms i les empreses amb ànim de lucre i domicili social a les Illes Balears, que formin part d'un grup de cooperació empresarial.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Comerç i Empresa

Tràmits

X

Sol·licitud (Annex I) i Compte justificatiu (Annex II)

Requisits

Els projectes s'hauran de dur a terme a través de la creació d'un grup de cooperació empresarial per ambdós programes. Als efectes d'aquesta convocatòria es considera grup de cooperació empresarial a la unió de diferents empreses independents, signatàries d'un acord de col·laboració o cooperació que permeti assolir millors resultats que els que obtindrien les empreses participants actuant individualment, el qual garanteixi els objectius d'operativitat, rendibilitat, durabilitat i traçabilitat necessaris. En el moment de la sol·licitud hauran d'estar identificats tant el nom de les empreses que formen part del grup com la despesa subvencionable que correspon a cadascuna d'elles.

El grup haurà de complir els requisits següents:

En cap cas, les actuacions individuals de les empreses participants no podran interferir en perjudici de les actuacions col·lectives del grup.

Les empreses no han de tenir cap relació accionarial o de participació entre elles, ni acords que impossibilitin el lliure funcionament de l'actuació plantejada.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds finalitza dia 17/06/2018

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Comerç i Empresa

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Promoció Empresarial

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971179800 - Fax: 971176826