Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes per a la internacionalització agrupada d'empreses de les Illes Balears a mercats exteriors (2018)

L'objecte d'aquestes ajudes és potenciar l'agrupació i cooperació entre empreses per a la Internacionalització dels seus productes o serveis amb l'execució de projectes, sota l'empara d'una entitat promotora.

Persones destinatàries

Poden ser beneficiàries de les ajudes els autònoms i les empreses amb ànim de lucre i domicili social a les Illes Balears, que formin part d'un grup de cooperació empresarial.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Comerç i Empresa

Tràmits

X

Sol·licitud (Annex I) i Compte justificatiu (Annex II)

Requisits

Els projectes s'hauran de dur a terme a través de la creació d'un grup de cooperació empresarial per ambdós programes. Als efectes d'aquesta convocatòria es considera grup de cooperació empresarial a la unió de diferents empreses independents, signatàries d'un acord de col·laboració o cooperació que permeti assolir millors resultats que els que obtindrien les empreses participants actuant individualment, el qual garanteixi els objectius d'operativitat, rendibilitat, durabilitat i traçabilitat necessaris. En el moment de la sol·licitud hauran d'estar identificats tant el nom de les empreses que formen part del grup com la despesa subvencionable que correspon a cadascuna d'elles.

El grup haurà de complir els requisits següents:

En cap cas, les actuacions individuals de les empreses participants no podran interferir en perjudici de les actuacions col·lectives del grup.

Les empreses no han de tenir cap relació accionarial o de participació entre elles, ni acords que impossibilitin el lliure funcionament de l'actuació plantejada.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds finalitza dia 17/06/2018

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Comerç i Empresa

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Promoció Empresarial

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971179800 - Fax: 971176826