Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria per a l'adjudicació dels habitatges vacants en règim d'arrendament aprovades per consell d'administració de l'IBAVI de data de 22 de febrer de 2018

Convocatòria per a l'adjudicació dels habitatges vacants en règim d'arrendament aprovades per consell d'administració de l'IBAVI de data de 22 de febrer de 2018

Persones destinatàries

Persones inscrites en el Registre Públic de Demandants d'Habitatges

Protegits de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Termini per a resoldre i notificar

No hi ha termini

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Tràmits

X

Al·legacions llistats dels habitatges vacants en règim d'arrendament aprovades per consell d'administració de l'IBAVI de data de 22 de febrer de 2018

Requisits

Persones inscrites en el Registre Públic de demandants d'habitatge

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

15 de març de 2018

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

C/ de Manuel Azaña, 9 . Tel.: 971784994 - Fax: 971468829

(ibavi@caib.es)