Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Expedient de liquidació (IbSalut)

Expedient de liquidació basat en la declaració de nul·litat d'un procediment de revisió d'ofici d'actes preparatoris i actes d'adjudicació dels contractes de les Administracions Públiques, del Servei de Salut de les Illes Balears

Persones destinatàries

Persones jurídiques

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 07003 Palma

Òrgan competent per a resoldre

Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)

Tràmits

X

Notificació resolució d'inici i concessió tràmit d'audiència

Requisits

Una vegada rebuda la notificació sobre l'inici del procedimient de liquidació, es concedeix als interessats tràmit d'audiència per presentar les observacions o al·legacions que considerin oportunes. També poden donar conformitat al procediment de liquidació.

Documentació a presentar

Conformitat o al·legacions, si escau.

Models:

Termini màxim

10 dies hàbils o 5 dies hàbils en cas de tramitació urgent.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Unitat de Reconeixement Extrajudicial de Crèdit

Contacte

Servei o Secció responsable

Unitat de Reconeixement Extrajudicial de Crèdit

C/ de la Reina Esclarmunda, 9.

(sscc.coordadm-urec@ibsalut.es)

Observacions

C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 07003 Palma

X

Notificació Resolució del director general del Servei de Salut

Requisits

Una vegada rebuda la notificació de la Resolució de liquidació del director general del Servei de Salut, es concedeix als interessats termini per a la interposició de recurs.

Documentació a presentar

Recurs, si escau.

Models:

Termini màxim

1 mes per recurs de reposició o 2 mesos per recurs contenciós administratiu.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Unitat de Reconeixement Extrajudicial de Crèdit

Contacte

Servei o Secció responsable

Unitat de Reconeixement Extrajudicial de Crèdit

C/ de la Reina Esclarmunda, 9.

(sscc.coordadm-urec@ibsalut.es)

Observacions

C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 07003 Palma