Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud implantació dels PMAR 2018-2019

Els programes de millora de l'aprenentatge i del rendiment són una mesura específica d'atenció a la diversitat. Aquests programes s'han de desenvolupar a partir del segon curs de l'educació secundària obligatòria.

En aquests programes s'ha d'utilitzar una metodologia específica a través de l'organització de continguts, activitats pràctiques i àmbits diferent de l'establerta amb caràcter general, amb la finalitat que els alumnes puguin cursar el quart curs per la via ordinària i obtenguin el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

Persones destinatàries

1. Aquests programes van dirigits preferentment als alumnes que presenten dificultats rellevants d'aprenentatge no imputables a la falta d'estudi o esforç.

2. L'equip docent pot proposar als pares o tutors legals la incorporació a un programa de millora de l'aprenentatge i del rendiment dels alumnes que hagin repetit almenys un curs en qualsevol etapa i que, un cop cursat el primer curs de l'educació secundària obligatòria, no estiguin en condicions de promocionar al segon curs o que, una vegada cursat el segon curs, no estiguin en condicions de promocionar a tercer. El programa s'ha de desenvolupar al llarg del segon i el tercer curs en el primer supòsit o només al tercer curs en el segon supòsit.

3. Els alumnes que, havent cursat el tercer curs de l'educació secundària obligatòria, no estiguin en condicions de promocionar al quart curs, es poden incorporar excepcionalment al tercer curs a un programa de millora de l'aprenentatge i del rendiment.

4. La incorporació dels alumnes a aquests programes requereix una avaluació tant acadèmica com psicopedagògica i s'ha de fer un cop escoltats els mateixos alumnes i els seus pares o tutors legals.

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

Tràmits

X

Sol·licitud implantació PMAR

Requisits

.1 Els requisits que han de complir els centres per poder sol·licitar l'autorització per implantar un programa de millora de l'aprenentatge i del rendiment (PMAR) són els següents:

a) Tenir més d'una línia d'ESO autoritzada al centre i un mínim de 50 alumnes a cadascun dels cursos per als quals se sol·licita el PMAR. Excepcionalment, previ informe favorable del Departament d'Inspecció Educativa, es podrà autoritzar la implantació de grups de PMAR amb menys de 50 alumnes a cadascun dels cursos pels quals es sol·licita.

b) Tenir un mínim de 10 i un màxim de 15 alumnes candidats a participar en el programa per a cada curs.

c) En el cas dels centres concertats, disposar de l'autorització de l'espai corresponent per a les unitats de PMAR.

1.2 Els centres que ja tenguin autoritzat un PMAR per resolució anterior, no necessiten tornar-ho sol·licitar, d'acord amb el punt 1 de l'apartat 13 de l'annex 3 de l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig per la qual es desplega el currículum de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 76, de 21 de maig de 2015), modificada per la Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 23 de maig de 2016, (BOIB núm. 65 de 24 de maig).

Documentación a presentar

- La sol·licitud d'autorització d'implantació del PMAR (annex 2)

- En el cas de centres públics, el certificat d'aprovació del claustre (annex 3)

- D'acord amb el punt 10 de l'annex 3 de l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig de 2015 per la qual es desplega el currículum de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears, un informe sobre les necessitats que justifiquen l'aplicació del programa, les seves línies principals i una previsió del nombre d'alumnes que el cursaran (annex 4).

- Informe de l'equip docent de derivació al PMAR (annex 5).

- Informe psicopedagògic de derivació al PMAR (annex 6).

- Consentiment per a la incorporació al PMAR (annex 7).

- Proposta d'incorporació al PMAR (annex 8).

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

15 dies a partir de la publicació d'aquesta Resolució al BOIB

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ordenació Educativa

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177755 - Fax: 971176906

(info@dgplacen.caib.es)

X

Llistat provisional de centres seleccionats i no seleccionats per a la implantació o ampliació del PMAR

Requisits

Estar a la relació de centres no seleccionats

Documentació a presentar

Reclamació adreçada al director general de Planificació, Ordenació i Centres

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Fins al dia 7 de maig, inclòs

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177755 - Fax: 971176906

(info@dgplacen.caib.es)