Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Equivalència del Certificat d'Escolaritat i d'altres estudis amb títol de Graduat Escolar a efectes laborals

Establir l'equivalència del Certificat d'Escolaritat i d'altres estudis amb el títol de Graduat Escolar regulat a la Llei 14/1970, de 4 d'agost, General d'Educació i Finançament de la Reforma Educativa, a efectes laborals.

Persones destinatàries

Persones amb possessió del Certificat d'Escolaritat o d'altres estudis amb el Títol de Graduat Escolar que vulguin sol·licitar l'equivalència a efectes laborals.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

Tràmits

X

Sol·licitud d'equivalència

Requisits

Estar en possessió del Certificat d'Escolaritat o d'altres estudis amb el títol de Graduat Escolar regulat a la Llei 14/1970.

Documentació a presentar

Sol·licitud d'equivalència

Models:

Termini màxim

No existeix termini

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

Contacte

Servei o Secció responsable

Negociat de títols i legalitzacions

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, planta baixa). Tel.: 971787352 - Fax: 971176850

(titols@dgplacen.caib.es)