Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud d'admissió al Consell de la Joventut de les Illes Balears

Documentació que s'ha d'aportar per formar part del Consell de la Joventut de les Illes Balears

Persones destinatàries

Entitats inscrites en el Cens d'entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut que compleixin les característiques per formar part del Consell de la Joventut de les Illes Balears

Termini per a resoldre i notificar

Tres mesos

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Esports i Joventut

Tràmits

X

Sol·licitud d'admissió

Requisits

Cal presentar la sol·licitud i el certificat corresponents, en funció del tipus d'entitat

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Tres mesos

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Esports i Joventut

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General d'Esports i Joventut

C. de l'Uruguai, s/n (Palma Arena). Tel.: 971178999 - Fax: 971178945

(sriba@dgjovent.caib.es)