Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Concurs de Premis ICAPE als millors projectes empresarials en l'àmbit de l'economia social efectuats per estudiants de cicles formatius i formació professional bàsica

convocatòria del Concurs de Premis ICAPE als millors projectes empresarials d'estudiants de cicles formatius i formació professional bàsica.

Persones destinatàries

Poden participar en el Concurs de Premis ICAPE als millors projectes empresarials d'estudiants de cicles formatius i formació professional bàsica els centres educatius que estiguin inscrits durant el curs 2017-2018 en algun dels programes següents:

a) Programa Joves Emprenedors Associats (JEA)

b) Programa Joves Emprenedors Professionals (JEP) de cicles formatius.

Ambdós programes s'integren en el Programa d'Impuls de les Capacitats Emprenedores en Educació (ICAPE).

Termini per a resoldre i notificar

El termini per dictar i notificar la Resolució és de tres mesos comptadors a partir del dia següent al de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Poden participar en el Concurs de Premis ICAPE als millors projectes empresarials d'estudiants de cicles formatius i formació professional bàsica els centres educatius que estiguin inscrits durant el curs 2017-2018 en algun dels programes següents:

a) Programa Joves Emprenedors Associats (JEA)

b) Programa Joves Emprenedors Professionals (JEP) de cicles formatius.

Ambdós programes s'integren en el Programa d'Impuls de les Capacitats Emprenedores en Educació (ICAPE).

No podran participar les entitats incurses en alguna de les prohibicions establertes en l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions ja esmentat.

Les entitats participants han d'acreditar que estan al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d'obligacions amb la Seguretat Social abans de la proposta de Resolució.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és de cinc dies comptadors a partir del dia següent a la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900 - Fax: 971176825