Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Reclamacions de danys i perjudicis dirigides a la Conselleria d'Educació i Universitat, llevat de les que tramita la Direcció General de Personal Docent

Rescabalar els danys i perjduicis soferts a conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics

Persones destinatàries

Tota persona que pateixi una lesió en els seus bens o drets

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Informació sobre protecció de dades personals

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s'informa del tractament de les dades personals que contenen les sol·licituds.

Finalitat del tractament i base jurídica: tramitació del procediment administratiu de responsabilitat patrimonial d'acord amb el que preveuen la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, regula la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques.

Responsable del tractament: Secretaria General de la Conselleria d'Educació i Universitat.

Destinataris de les dades personals: se cediran a la Intervenció General de la CAIB als efectes de complir el que preveu la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears si s'estima la reclamació, i si escau, al mediador d'assegurances i a la companyia asseguradora que tengui contractada l'Administració.

Termini de conservació de les dades personals: les dades dels o les reclamants es conservaran de manera indefinida mentre la persona física no en sol·liciti la supressió.

Exercici de drets i reclamacions: la persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets d'informació, d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si és el cas, en els termes que estableix el RGPD) davant el responsable del tractament esmentat abans, mitjançant el procediment «Sol·licitud d'exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst en la seu electrònica de la CAIB (seu electrònica).

Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d'un mes, pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

Delegació de Protecció de Dades: la Delegació de Protecció de Dades de l'Administració de la CAIB té la seu a la Conselleria de Presidència (passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma).

Adreça electrònica de contacte: protecciodades@dpd.caib.es.

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Educació i Universitat

Tràmits

X

Escrit de reclamació

Requisits

Que no hagi prescrit el dret de reclamar, 1 any des de la producció del fet o l'acte que motiva la reclamació o es manifesti l'efecte lesiu (art. 67 de la Llei 39/2015)

Documentació a presentar

Escrit de reclamació amb documentació acreditativa dels danys i perjudicis soferts.

Models:

Termini màxim

Es pot presentar en el termini de l'any abans esmentat.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

- Servei d'Organització i Gestió Administrativa

Contacte

Servei o Secció responsable

Secretaria General

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 3a planta). Tel.: 971177765 - Fax: 971176807