Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Reclamacions de danys i perjudicis dirigides a la Conselleria d'Educació i Universitat, llevat de les que tramita la Direcció General de Personal Docent

Rescabalar els danys i perjduicis soferts a conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics

Persones destinatàries

Tota persona que pateixi una lesió en els seus bens o drets

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Normativa del procediment

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
  • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Educació i Universitat

Tràmits

X

Escrit de reclamació

Requisits

Que no hagi prescrit el dret de reclamar, 1 any des de la producció del fet o l'acte que motiva la reclamació o es manifesti l'efecte lesiu (art. 67 de la Llei 39/2015)

Documentació a presentar

Escrit de reclamació amb documentació acreditativa dels danys i perjudicis soferts.

Models:

Termini màxim

Es pot presentar en el termini de l'any abans esmentat.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

- Servei d'Organització i Gestió Administrativa

Contacte

Servei o Secció responsable

Secretaria General

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 3a planta). Tel.: 971177765 - Fax: 971176807