Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Revisió d'ofici (IbSalut)

Procediment de revisió d'ofici per a declaració de nul·litat d'actes preparatoris i actes d'adjudicació dels contractes de les Administracions Públiques, del Servei de Salut de les Illes Balears.

Persones destinatàries

Persones jurídiques

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Caducitat

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)

Tràmits

X

Concessió tràmit d'audiència

Requisits

Una vegada rebuda la notificació sobre l'inici del procedimient de revisió d'ofici, es concedeix als interessats tràmit d'audiència per presentar les observacions o al·legacions que considerin oportunes. També poden donar conformitat al procediment.

Documentació a presentar

Conformitat o al·legacions, si escau.

Models:

Termini màxim

10 dies hàbils o 5 dies hàbils en cas de tramitació urgent.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Unitat de Reconeixement Extrajudicial de Crèdit

Contacte

Servei o Secció responsable

Subdirecció de Coordinació Administrativa

C/ de la Reina Esclarmunda, 9.

(sscc.coordadm-urec@ibsalut.es)

Observacions

C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 07003 Palma

X

Interposició de recurs

Requisits

Una vegada rebuda la notificació de l'Acord del Consell de Direcció, es concedeix als interessats termini per a la interposició de recurs.

Documentació a presentar

Recurs, si escau.

Models:

Termini màxim

1 mes per recurs de reposició o 2 mesos per recurs contenciós administratiu.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Unitat de Reconeixement Extrajudicial de Crèdit

Contacte

Servei o Secció responsable

Subdirecció de Coordinació Administrativa

C/ de la Reina Esclarmunda, 9.

(sscc.coordadm-urec@ibsalut.es)

Observacions

C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 07003 Palma