Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Revisió d'ofici (IbSalut)

Procediment de revisió d'ofici per a declaració de nul·litat d'actes preparatoris i actes d'adjudicació dels contractes de les Administracions Públiques, del Servei de Salut de les Illes Balears.

Persones destinatàries

Persones jurídiques

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Caducitat

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

L'òrgan competent per a resoldre es el Consell de Direcció del Servei de Salut

Òrgan competent per a resoldre

Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)

Documents relacionats amb el procediment

  • Instrucció 2/2012, de 12 de març.
    Instrucció 2/2012, de 12 de març, de la interventora general i de la directora de la advocacia sobre la tramitació a seguir en els supòsits de reconeixement extrajudicial de crèdits derivats de la contratació irregular.
  • Instrucció 3/2016, de 20 de juliol.
    Instrucció 3/2016, de 20 de juliol, de l'interventor general de la Comunitat Autònoma i del director de la advocacia de la Comunitat Autònoma per la que es suspen provisionalment l'aplicació de l'apartat 5 b in fine de la Instrucció 2/2012.

Tràmits

X

Concessió tràmit d'audiència

Requisits

Una vegada rebuda la notificació sobre l'inici del procedimient de revisió d'ofici, es concedeix als interessats tràmit d'audiència per presentar les observacions o al·legacions que considerin oportunes. També poden donar conformitat al procediment.

Documentació a presentar

Conformitat o al·legacions, si escau.

Models:

Termini màxim

10 dies hàbils o 5 dies hàbils en cas de tramitació urgent.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Unitat de Reconeixement Extrajudicial de Crèdit

Contacte

Servei o Secció responsable

Subdirecció de Coordinació Administrativa

C/ de la Reina Esclarmunda, 9.

(sscc.coordadm-urec@ibsalut.es)

Observacions

C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 07003 Palma

X

Interposició de recurs

Requisits

Una vegada rebuda la notificació de l'Acord del Consell de Direcció, es concedeix als interessats termini per a la interposició de recurs.

Documentació a presentar

Recurs, si escau.

Models:

Termini màxim

1 mes per recurs de reposició o 2 mesos per recurs contenciós administratiu.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Unitat de Reconeixement Extrajudicial de Crèdit

Contacte

Servei o Secció responsable

Subdirecció de Coordinació Administrativa

C/ de la Reina Esclarmunda, 9.

(sscc.coordadm-urec@ibsalut.es)

Observacions

C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 07003 Palma