Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Proves lliures de certificació de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears per a l'any 2018

Convocar les proves lliures de certificació dels nivells bàsic, intermedi, avançat, C1 i C2 de determinats idiomes autoritzats a les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears per a l'any 2018.

Persones destinatàries

Persones interessades en obtenir la certificació, majors de 16 anys o que els compleixin dins l'any natural en què es fa la inscripció. També s'hi poden inscriure les persones que tenguin catorze anys o més per fer la prova d'un idioma diferent del que cursen com a primer idioma

estranger a l'educació secundària obligatòria.

Termini per a resoldre i notificar

10 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

Tràmits

X

Sol·licitud d'inscripció a les proves lliures de certificació de nivell

Requisits

Haver complert els setze anys o complir-los dins l'any natural en què es fa la inscripció. També s'hi poden inscriure les persones que tenguin catorze anys o més per fer la prova d'un idioma diferent del que cursen com a primer idioma

estranger a l'educació secundària obligatòria

Taxes

Obertura d'expedient (només nous alumnes) 23,66€ . - Model 046

Serveis generals 11,27€ . - Model 046

Drets d'examen 45,07€ . - Model 046

Documentació a presentar

Per formalitzar la inscripció, les persones interessades han de presentar l'original i una fotocòpia del DNI o del NIE en vigor. Si tenen un NIE provisional, hi han d'adjuntar una còpia del passaport en vigor. En cap cas no es permet un altre document per acreditar la identitat.

Aquesta documentació no es requereix a les persones que ja són o han estat alumnes oficials del centre on es matriculen (antics alumnes).

Models:

Termini màxim

Del 16 de febrer fins el 6 de març de 2018

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei dels Ensenyaments de Règim Especial

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei dels Ensenyaments de Règim Especial

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177754 - Fax: 971176905

(mfranciscathomas@dgplacen.caib.es)

Observacions

La inscripció a les proves s’ha de tramitar telemàticament des de les 09:00 hores del dia 16 de febrer a les 22:00 hores del dia 6 de març. El portal per inscriure’s ha de ser accessible des de la web de qualsevol de les escoles oficials d’idiomes de Palma, Calvià, Manacor, Inca, Eivissa, Formentera, Maó i Ciutadella. Excepcionalment es podrà realitzar la tramitació de la inscripció presencialment als centres en l’horari que estableixi cada centre.

Per poder considerar finalitzat el procés d’inscripció, s’ha d’haver aportat al centre, dins el termini establert, la documentació i la justificació del pagament. No s’acceptarà cap document fora d’aquest termini. Les persones que facin el pagament i/o presentin la documentació fora de termini no tenen dret a la devolució de les taxes.