Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de beques d'èxit 2017

Aprovar la convocatòria SOIB Jove Beques d'Èxit per a l'estudi del programa de segona oportunitat per a persones joves desocupades d'entre 18 i 29 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, finançada per Fons Social Europeu.

Persones destinatàries

Els alumnes d'ESPA dels centres d'educació per a persones adultes de les Illes Balears i els alumnes de cicles de formació professional presencial sostinguts amb fons públics de la CAIB.

Termini per a resoldre i notificar

Tres mesos des de la finalització de cada un dels cursos acadèmics.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Tràmits

X

Convocatòria SOIB Jove Beques d'Èxit per a l'estudi del programa de segona oportunitat

Requisits

- Tenir més de 18 anys i menys de 30

- Estar inscrit com a demandant d'ocpuació desocupat en el SOIB

- Estar inscrit en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a persona beneficiària (veure apartat 5.c de la convocatoria.

Documentació a presentar

- Sol.licitud

- Document D52 (declaració responsable de veracitat de dades bancàries)

- Còpia de l'imprès de matrícula

- Declaració responsable segons model oficial

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Des de l'inici de cada un dels terminis de matriculació fins al dia anterior a l'inici de l'acció formativa o el dia de la finalització del termini de matriculació en cas que sigui posterior.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Camí Vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici Rotonda Asima, despatx 21 - Polígon de Son Castelló. Tel.: 971784991 - Fax: 971784942