Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2016-2017

L'objecte d'aquesta convocatòria és convocar els Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior corresponents al curs 2016-2017 per als alumnes matriculats en centres docents dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat de les Illes Balears.

Persones destinatàries

Aquesta convocatòria és d'aplicació per als alumnes que hagin cursat i superat, tant en centres públics com en centres privats o concertats d'aquesta comunitat autònoma, un cicle de formació professional de grau superior, tant en la modalitat d'ensenyament presencial com en la modalitat d'educació a distància.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Educació i Universitat

Tràmits

X

Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2016-2017

Requisits

Per poder optar al premi extraordinari els alumnes han de complir els requisits següents:

a) Haver cursat en centres docents d'aquesta comunitat autònoma els estudis de formació professional de grau superior, en qualsevol de les modalitats d'ensenyament presencial i d'educació distància.

b) Haver finalitzat aquests estudis, inclòs el mòdul professional de Formació en centres de treball, entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2017.

c) Haver obtingut com a qualificació final del cicle formatiu una puntuació igual o superior a 8,5. A aquests efectes, la qualificació final del cicle formatiu s'ha de determinar calculant la mitjana aritmètica de les qualificacions dels mòduls professionals que tenguin expressió numèrica, i el resultat s'ha de consignar amb dues xifres decimals. Per tant, no han de ser tingudes en compte per al càlcul de la qualificació final les qualificacions d'apte, exempt o convalidat.

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació adjunta, a la secretaria del centre docent on l'alumne ha cursat els estudis, és de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Educació i Universitat

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Planificació i Participació

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177773

(macarbonell@dgfpfp.caib.es)