Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Realització d'estades formatives en empreses per al professorat de formació professional

Convocar per a l'any 2018 la realització d'estades formatives, en la modalitat d'experiència formativa.

Persones destinatàries

Professorat d'ensenyament secundari i professorat tècnic de formació professional que imparteix cicles formatius de formació professional als centres públics dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat i cicles formatius concertats als centres privats concertats.

Termini per a resoldre i notificar

Es resoldrà la convocatòria en un termini màxim d'un mes a partir de la data de publicació de la resolució provisional de les

persones i projectes seleccionats.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Estades formatives en empreses per al professorat de formació professional

Requisits

El període de realització de les estades formatives comprèn des del dia 8 de gener fins al dia 31 de desembre de 2018, amb l'excepció del mes d'agost de 2018. La durada pot oscil·lar entre un mínim de 20 hores i un màxim de 100 hores. Per a l'estada formativa es computen un màxim de 8 hores diàries i un màxim de 40 hores setmanals Les estades formatives es poden dur a terme a qualsevol empresa o entitat (organismes o institucions) de l'àmbit de les Illes Balears, l'Estat espanyol o la Unió Europea sempre que l'activitat professional estigui relacionada amb el perfil professional i els mòduls que imparteixen els professors interessats.

Documentació a presentar

a) Sol·licitud de participació (annex 2).

b) Projecte formatiu personal (annex 3).

c) Certificat de la secretaria del centre educatiu on està destinada la persona sol·licitant (annex 4).

d) Còpia compulsada de l'horari individual de la persona sol·licitant, que figura al document orgànic de centre (DOC).

e) Certificat d'admissió de l'empresa o entitat (annex5).

f) Document de formalització de l'estada formativa (annex6).

g) Altres documents: Sol·licitud de renúncia a participar a la convocatòria d'estades en empreses, si n'és el cas (annex7) i certificat de l'empresa de la realització de l'estada formativa (annex 8).

Models:

Termini màxim

a) Per a les estades que tenguin lloc entre el 8 de gener i el 30 d'abril de 2018 les sol·licituds i la documentació s'han de presentar fins al 10 de novembre de 2017.

b) Per a les estades que tenguin lloc entre l'1 de maig i el 31 de juliol de 2018, les sol·licituds i la documentació s'han de presentar fins al 15 de març de 2018.

c) Per a les estades que tenguin lloc entre l'1 de setembre i el 31 de desembre de 2018, les sol·licituds i la documentació s'han de presentar fins al 15 de juny de 2018.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Normalització Lingüística i Formació

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177776 - Fax: 971176948

(snlf@dgfpfp.caib.es)