Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Concessió de les distincions Cornelius Atticus

Tramitar candidatures per a la concessió de la distinció Cornelius Atticus

NOTA ACLARADORA

Persones destinatàries

Poden presentar candidatures els consells insulars o els organismes autònoms que en depenen que tenguin atribuïda la competència en matèria esportiva, les federacions esportives, els ajuntaments, els clubs i les entitats esportives reconeguts i registrats degudament.

Termini per a resoldre i notificar

Primer trimestre de l'any

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Cultura, Participació i Esports

Tràmits

X

Presentació propostes de candidatures 2018

Requisits

a) Haver participat en el desenvolupament esportiu de les Illes Balears com a esportista, dirigent, tècnic o en alguna altra funció directament implicada en la promoció de l'esport.

b) Haver dedicat un temps superior als vint-i-cinc anys al desenvolupament esportiu de les Illes Balears, llevat de les excepcions que hi pugui haver per causes extraordinàries.

c) No haver estat sancionat amb inhabilitació per a la pràctica esportiva.

d) Haver desenvolupat la seva activitat per a l'esport de les Illes Balears dins l'àmbit balear o des de l'esport balear contribuint a l'evolució esportiva de la Comunitat Autònoma.

Documentació a presentar

a) L'imprès de proposta de candidatura formalitzat (annex II), que podeu trobar a la pàgina web, http://esports.caib.es i que inclou:

· Les dades de l'entitat que fa la proposta.

· Les circumstàncies i les dades personals de la persona proposada

· Els currículums general i laboral de la persona proposada.

· El currículum esportiu de la persona proposada.

· Una fotografia recent de la persona proposada.

b) Un dossier informatiu o fotogràfic documental dels mèrits que s'al·leguen i que expressi la dedicació a l'esport (màxim de 10 pàgines).

Models:

Termini màxim

Trenta dies comptadors des del dia següent a la publicació de la Resolució de convocatòria en el BOIB

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Esports i Joventut

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Planificació i Formació

C/ de l'Uruguai, s/n Palma Arena.

(macampomar@esports.caib.es)